ข่าวการศึกษา : เสมา2 ชี้ปฏิรูปการศึกษา 2 รอบที่ผ่านมาล้มเหลว ใช้เป็นบทเรียนปฏิรูปรอบใหม่ โยนสปช.ตัดสินแยกสกอ.จากศธ.

  ข่าวการศึกษา : เสมา2 ชี้ปฏิรูปการศึกษา 2 รอบที่ผ่านมาล้มเหลว ใช้เป็นบทเรียนปฏิรูปรอบใหม่ โยนสปช.ตัดสินแยกสกอ.จากศธ.          จากการเสวนาปฏิรูปการศึกษาด้วยบูรณาการ และเปิดตัวหนังสือสุขศึกษา-พลศึกษาบูรณาการอิสลาม ของมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อเร็ว

 

ข่าวการศึกษา : เสมา2 ชี้ปฏิรูปการศึกษา 2 รอบที่ผ่านมาล้มเหลว ใช้เป็นบทเรียนปฏิรูปรอบใหม่ โยนสปช.ตัดสินแยกสกอ.จากศธ.

         จากการเสวนาปฏิรูปการศึกษาด้วยบูรณาการ และเปิดตัวหนังสือสุขศึกษา-พลศึกษาบูรณาการอิสลาม ของมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ปฏิรูปการศึกษา 2 รอบที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งที่ ศธ.ใช้งบประมาณไปเป็นจำนวนมาก แต่ผลการปฏิรูปกลับทำให้เยาวชนไทยห่างหลักศาสนา ผลคะแนนการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ตในวิชาหลักลดต่ำลงเฉลี่ยนไม่ถึงร้อยละ 50 ระบบประกันคุณภาพ ทำให้ครูมีเวลาสอนเด็กน้อยลง ขณะที่เด็กไทยใช้เวลาในห้องเรียนมากที่สุดในโลก แต่ก็ยังคงต้องมีเรียนพิเศษกันอยู่

        ดร.กฤษณพงศ์ กล่าวต่อไปว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. ได้สรุปถึงแนวโน้มสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาทั่วโลกในอนาคตไว้ 3 เรื่องใหญ่ ซึ่งน่าจะใช้เป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยได้ คือ 1.ทิศทางของกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ต้องเน้นเรียนรู้ทักษะการดำรงชีวิตในโลกอนาคต อาชีพ จะไม่ใช่แค่การได้วุฒิบัตร2.ทิศทางของเนื้อหาการเรียนรู้ใหม่ ไม่ใช่การเรียนรู้เพียงแค่ 8 กลุ่มสาระวิชา แต่ต้องเน้นคุณค่าของชีวิต ทักษะของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ต้องมีมากกว่าการอ่านออกเขียนได้ แต่ต้องเท่าทันโลก มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ3. ทิศทางของระบบการบริหารจัดการใหม่ ต้องเปิดพื้นที่ให้คนมีส่วนร่วมด้านการศึกษามากขึ้น ไม่ใช่สั่งการจากรัฐบาลกลาง หรือ ศธ. เพียงอย่างเดียว

        “ ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาของชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเดียว โดยลืมวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนขาดความเชื่อมั่นในระบบการศึกษาของรัฐ ที่จะส่งผลให้เด็กและเยาวชนของเขาห่างไกลจากชุมชน ศาสนา จึงเป็นเรื่องที่ต้องหันกลับมาทบทวนใหม่” รมช.ศธ.กล่าวและว่า ทั้งนี้ อาจจะนำข้อมูลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจังหวัดจัดการตนเอง โดยเฉพาะการกระจายอำนาจด้านการศึกษา มาเป็นแนวทางหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่นี้

        สำหรับการแยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ นั้น ดร.กฤษณพงศ์ กล่าวว่า ต้องมีการหารือกันในสภาปฎิรูปแห่งชาติ(สปช.) โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลให้แก่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)พิจารณาด้วย ทั้งนี้ โดยส่วนตัวเห็นว่า จะแยกหรือไม่แยกไม่ใช่เป้าหมายสำคัญ แต่จะทำอย่างไรให้อุดมศึกษาของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ผลิตคนสอดคล้องกับงานที่มีอยู่ ไม่ใช่ผลิตคนออกมาเฟ้อ แล้วไม่มีงานทำ.

อ้างอิง : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์||http://www.dailynews.co.th/Content/education/270144/_%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E2%80%9D%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%8A.%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD.

แหล่งที่มา : http://www.dailynews.co.th/Content/education

โพสต์โดย : อินท์ธิรา ต๊ะเสาร์

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply