คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความคิดของ มนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็น ระบบ มีแบบแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือใน การศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์ จึงมี ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้ทักษะในด้านการ คิดนั้นผู้เรียนแต่ละคนอาจจะมีความสามารถไม่เหมือนกัน การเรียน คณิตศาสตร์ที่ต้องใช้ทักษะในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการ คิดนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จึงจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความ แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ด้วยวิธีการจัดการสอนซ่อมเสริม สำหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ โดย อาศัยสื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและสามารถ สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา ทางการเรียนอ่อนในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้ตามตัวชี้วัด

การจัดการเรียนการสอนผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพคณิตศาสตร์

หากกล่าวถึงวิชาคณิตศาสตร์ คนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าเป็นวิชาที่ว่า ตัวเลขหรือรูปทรงต่างๆ เท่านั้นจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ครูจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้ เกิดทักษะกระบวนการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การเชื่อมโยงความ รู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสื่อสาร การสื่อ ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ เนื่องจากนักเรียนมี ศักยภาพในการเรียนรู้ที่ต่างกัน ครูจะต้องใจเย็นและอดทนเพราะ การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม กับความรู้ความสามารถของผู้เรียนแต่ ละคนนั้นเป็นเรื่องยาก ครูเป็นบุคคลสำคัญที่จะทำให้โอกาส ที่เท่าเทียม กันของผู้เรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ตามศักยภาพ โดยกำหนดสาระหลักที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนทุกคนดังนี้

สาระที่ 1         จำนวนและการดำเนินการ: ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจำนวน ระบบจำนวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจำนวนจริง การดำเนินการของจำนวน อัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวน และการใช้จำนวนในชีวิตจริง

สาระที่ 2         การวัดความยาว ระยะทาง น้ำหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวัดระบบต่างๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด และการนำความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ

สาระที่ 3         เรขาคณิตรูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ การนึกภาพ แบบจำลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation)ในเรื่องการเลื่อนขนาน (translation) การสะท้อน (reflection) และการหมุน (rotation)

สาระที่ 4         พีชคณิต: แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซตและการดำเนินการของเซต การให้เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต

สาระที่ 5         การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น: การกำหนดประเด็น การเขียนข้อคำถาม การกำหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การนำเสนอข้อมูล ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล การสำรวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน

สาระที่ 6         ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

Leave a Reply