พระสันตะปาปาทรงรวมองค์กรฟื้นฟูคาทอลิกพระพรพระจิตเจ้าให้เป็นเอกภาพหนึ่งเดียว

  • สำนักวาติกันได้แถลงแผนที่จะสถาปนาการรวมกลุ่มรับใช้สากลเพื่อฟื้นฟูคาทอลิกพระพรพระจิตเจ้า (the Catholic Charismatic Renewal) ให้เป็นหนึ่งเดียว • กลุ่มนี้จะมีชื่อใหม่ว่า “CHARIS” (พระพรพระจิตเจ้า) และจะเริ่มใช้ใน วันที่ 8 ธันวาคม นี้ ตามที่สมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัว และชีวิต

 

• สำนักวาติกันได้แถลงแผนที่จะสถาปนาการรวมกลุ่มรับใช้สากลเพื่อฟื้นฟูคาทอลิกพระพรพระจิตเจ้า (the Catholic Charismatic Renewal) ให้เป็นหนึ่งเดียว

• กลุ่มนี้จะมีชื่อใหม่ว่า “CHARIS” (พระพรพระจิตเจ้า) และจะเริ่มใช้ใน วันที่ 8 ธันวาคม นี้ ตามที่สมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัว และชีวิต กลุ่มฟื้นฟูคาทอลิกพระพรพระจิตเจ้า มีหลายกลุ่มย่อย บ้างก็เพื่อประกาศพระวรสาร บ้างเป็นเพียงกลุ่มภาวนา บ้างก็เป็นกลุ่มในสังฆมณฑล แต่บางพวกก็อยู่ในระดับนานาชาติ องค์กรนี้จะเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาตามความจำเป็นที่ต้องการ

++ มงซินญอร์มิเกล เดลกาโด ++
(ผู้ดูแลสำนักงานสมณสภาแห่งวาติกัน)
“จะเป็นการรับใช้จากโครงสร้างเดียว ดังนั้นการทำงานร่วมกันสามารถจัดการในหมู่ผู้ที่แสดงออกรูปแบบต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บริการ เป็นสถานที่เพื่อพบปะของพี่น้อง เป็นสถานที่ของความเป็นหนึ่งเดียว”

++ ดอกเตอร์ฟิลิป มิลิแกน ++
(สมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัว และชีวิต)
“ไม่มีสายงานบริหารหนึ่งเดียวที่จะคอยดูแลกลุ่มฟื้นฟูคาทอลิกพระพรพระจิตเจ้า ความคิดเรื่องนี้ทั้งหมดก็คือประสบการณ์จริงที่มาจากรากหญ้าซึ่งแบ่งปันออกมาจากกลุ่มคนแตกต่างกัน” 

“เป้าหมายขององค์กรนี้จึงเป็นการให้บริการแก่ความเป็นพลวัตอันนี้” 

• นี่เป็นเรื่องที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้องอยู่เสมอ 
จากการดูแลของสมณสภา พระสันตะปาปาทรงเห็นว่ากลุ่มฟื้นฟูคาทอลิกพระพรพระจิตเจ้าเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยคืนชีวิตชีวาพระศาสนจักรในทุกวันนี้

++ ดอกเตอร์ฟิลิป มิลิแกน ++
(สมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัว และชีวิต)
“พระองค์ได้พูดเกี่ยวกับผลที่จะส่งผลดีต่องานศาสนสัมพันธ์ 

ศาสนสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่มีประสบการณ์พระคริสตเจ้าผู้ทรงชีวิต อาศัยการฟื้นฟูพระหรรษทานของพระจิตเจ้าในศีลล้างบาป นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำงานกับคนชายขอบและคนยากจน”

• ความสนพระทัยของพระสันตะปาปาฟรังซิสในพระพรของพระจิตเจ้าย้อนกลับไปแม้ตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะทรงได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาเสียอีก ดังที่มงซินญอร์เดลกาโดให้ข้อสังเกต พระสันตะปาปาทรงทำงานกับกลุ่มพระจิตเจ้านี้มาตั้งแต่ยังทรงเป็นพระคาร์ดินัลและพระอัครสังฆราชแห่งบัวโนส ไอเรส 

++ มงซินญอร์มิเกล เดลกาโด ++
(ผู้ดูแลสำนักงานสมณสภาแห่งวาติกัน)
“ตำแหน่งสุดท้ายที่พระองค์ได้รับในสภาพระสังฆราชประเทศอาร์เจนตินา คือผู้ดูแลกลุ่มฟื้นฟูคาทอลิกพระพรพระจิตเจ้า ประเทศอาร์เจนตินา ดังนั้นพระองค์ทรงเป็นผู้รู้จักกลุ่มฟื้นฟูคาทอลิกพระพรพระจิตเจ้าอย่างดียิ่ง”

• กลุ่มฟื้นฟูคาทอลิกพระพรพระจิตเจ้าเกิดขึ้นมาจากการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ.1967 เป็นการแสวงหาประสบการณ์ของบรรดาอัครสาวกให้กลับมีชีวิตชีวา แบบที่อัครสาวกได้รับในวันพระจิตเจ้าเสด็จมาที่ห้องชั้นบน

อ้างอิง : ข่าวสาร||http://www.catholic.or.th/main/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99/9814-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7

แหล่งที่มา : http://www.catholic.or.th/main/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99/9814-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7

โพสต์โดย : ณธภัท ภูษิมงคลกุล

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply