ดนตรี…กับ…สมอง

ดนตรี…กับ…สมอง ความคิดไม่ว่าในลักษณะใดเกี่ยวข้องโดยตรงกับสมอง เนื่องจากการศึกษาทำให้ทราบว่า สมองมีหน้าที่ในการคิด และควบคุมการทำงานของร่างกายสมองแบ่งเป็นสองส่วน คือซีกซ้ายและซีกขวา ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกัน คือ 1. สมองซีกขวา : มีบทบาทในการรับรู้ตอบสนอง และคิดในเรื่องลึกลับ เรื่องดนตรี และศิลปะ การสร้างสรรค์ การสร้างมโนภาพ การคิดค้นรูปแบบต่างๆ และยอมรับสมองซีกซ้าย 2.

ดนตรี…กับ…สมอง

ความคิดไม่ว่าในลักษณะใดเกี่ยวข้องโดยตรงกับสมอง เนื่องจากการศึกษาทำให้ทราบว่า สมองมีหน้าที่ในการคิด และควบคุมการทำงานของร่างกายสมองแบ่งเป็นสองส่วน คือซีกซ้ายและซีกขวา ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกัน คือ
1. สมองซีกขวา : มีบทบาทในการรับรู้ตอบสนอง และคิดในเรื่องลึกลับ เรื่องดนตรี และศิลปะ การสร้างสรรค์ การสร้างมโนภาพ การคิดค้นรูปแบบต่างๆ และยอมรับสมองซีกซ้าย
2. สมองซีกซ้าย : มีบทบาทในการรับรู้ตอบสนองและคิดในเชิงเหตุผล การมีลำดับขั้นตอนในการทำงาน การคิด เรื่องคณิตศาสตร์ การพูด การใช้รูปแบบ และมีอิทธิพลต่อสมองซีกขวา

ดังนั้นการทำงาน การเรียนรู้เรื่องต่างๆ โดยทั่วไปสองทั้งสองซีกจะรับรู้ มีบทบาทร่วมกันเพื่อบูรณาการการรับรู้ หรือการกระทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับทางดนตรีมีการศึกษาทำให้ทราบว่า ดนตรีช่วยพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและขวา ดนตรีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ดนตรีเบาๆ สบายๆ มีโครงสร้างซับซ้อน ทำให้การรับรู้สิ่งต่างๆ ง่ายขึ้น การสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้ดีในสภาพเช่นนี้ ดนตรีมีส่วนช่วยพัฒนาเชาวน์ปัญญาในเด็กระหว่างอายุ 3-4 ปี สองกลุ่มที่ประกอบกิจกรรมดนตรี และไม่มีกิจกรรมดนตรี
พบว่าเด็กกลุ่มแรกมีการรับรู้ของเชาวน์ปัญญาเรื่องที่ว่างได้ดีกว่าอย่าเห็นได้ชัด
หลังจากทำการทดลองสี่เดือน นอกจากนี้การศึกษาดนตรีซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกฏเกณฑ์ต่างๆ ช่วยให้สมองซีกซ้ายพัฒนาด้วยเช่นกัน จึงกล่าวได้ว่าดนตรีช่วยพัฒนาทั้งสมองซีกขวา และซ้ายได้ 


นอกจากนี้ การศึกษาดนตรีทำให้สมองซีกขวาพัฒนาโดยตรง ทำให้อิทธิพลของสมองซีกซ้ายซึ่งมีต่อสมองซีกขวาเป็นไปด้วยความสมดุล หรือมีอิทธิพลน้อยลง เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ค์นอกกรอบได้มากขึ้น สำหรับเด็กๆ การพัฒนาในเรื่องนี้ได้แก่ การให้เด็กฟังเพลงและทำท่าทางประกอบ การคิดเรื่องราวตามจินตนาการ การคิด จังหวะประกอบเพลงที่ฟัง ตลอดจนการคิดทำอะไรก็ได้ที่ตอบสนองต่อเสียงที่ฟังๆ ได้อย่างไพเราะเหมาะสม แต่เป็นความแปลกใหม่ หรือการให้ต่อประโยคเพลงสั้นๆ จนถึงการประพันธ์เพลงสั้นๆ

ในเรื่องของการร้องเพลงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถพัฒนาความคิดของเด็กได้อย่างดีเนื่องจากการพัฒนาการขับร้องจำเป็นต้องฟัง ต้องคิด ต้องเลียนแบบ และในที่สุดต้องสร้างสรรค์ การขับร้องของตนให้ไพเราะตามความคิด ความสามารถของตนเอง ซึ่งอยู่ในกรอบของการแสดงออกตามบทเพลงนั้นๆ อย่างเหมาะสมในเชิงวิชาการ สิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กจำเป็นต้องคิด ต้องบูรณาการสิ่งต่างๆ ในเชิงปัญญาและทักษะโดยตลอด ทำให้สมองทั้งสองซีกทำงานได้อย่างสมดุลตามกิจกรรที่ควรจะเป็น

 
 

อ้างอิง : ดนตรี…กับ…สมอง||http://sns52240226.blogspot.com/

แหล่งที่มา : http://sns52240226.blogspot.com/

โพสต์โดย : วิทยา ดวงจิต

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply