水灯节(shuǐdēng jié/สุ่ยเติงเจี๋ย)เทศกาลวันลอยกระทง

水灯节(shuǐdēng jié/สุ่ยเติงเจี๋ย)เทศกาลวันลอยกระทง *หากเรียกทับศัพท์ก็คือ 来格通 (láigétōng/ไหลเก๋อทง) ลอยกระทง 每年泰国佛历十二月十五日是泰国的水灯节。 měinián Tàiguó fólì shí’èr yuè shíwǔ rì shì Tàiguó de shuǐ dēngjié. เหม่ยเหนียน

水灯节(shuǐdēng jié/สุ่ยเติงเจี๋ย)เทศกาลวันลอยกระทง

*หากเรียกทับศัพท์ก็คือ 来格通 (láigétōng/ไหลเก๋อทง) ลอยกระทง

每年泰国佛历十二月十五日是泰国的水灯节。

měinián Tàiguó fólì shí’èr yuè shíwǔ rì shì Tàiguó de shuǐ dēngjié.

เหม่ยเหนียน ไท่กั๋ว โฝลี่ สือเอ้อร์ เยวี่ย สืออู่ ยรื่อ ซื่อ ไท่กั๋ว เตอ สุ่ยเติงเจี๋ย

วันลอยกระทงของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย
孔明灯

kǒngmíngdēng/โค่งหมิงเติง

โคมลอย

★ 燃放孔明灯,也是庆祝的仪式之一。

ránfàng kǒngmíng dēng,yě shì qìngzhù de yíshì zhī yī

ยรันฟั่ง โค่งหมิงเติง, เหยี่ย ซื่อ ชิ่งจู้ เตอ อี๋ซื่อ จือ อี

การจุดและปล่อยโคมลอย ถือเป็นหนึ่งในพิธีการเฉลิมฉลองอย่างหนึ่ง

*หรือเรียกว่า 天灯(tiāndēng/เทียนเติง)

放水灯

fàng shuǐdēng/ฟั่ง สุ่ยเติง

ลอยกระทง

★放水灯之前,我们先点亮蜡烛再闭上眼睛祈祷平安快乐。

fàng shuǐdēng zhīqián ,wǒmen xiān diǎn liàng làzhú zài bì shang yǎnjīng qídǎo píng'ān

ฟั่ง สุยเติง จือเฉียน, หว่อเมิน เซียน เตี่ยน เลี่ยง ล่าจู๋ ไจ้ ปี้ ซัง เหยี่ยนจิง ฉีเต่า ผิงอัน ไขว้เล่อ

ก่อนจะลอยกระทง พวกเราจุดเทียนกันก่อน แล้วค่อยหลับตาอธิษฐานขอให้อยู่เย็นเป็นสุข
蜡烛(làzhú/ล่าจู๋)เทียน

香(xiāng/เซียง)ธูป

★人们在水灯里插上蜡烛和三根香。

rénmen zài shuǐdēng lǐ chā shang làzhú hé sān gēn xiāng

เยรินเมิน ไจ้ สุ่ยเติง หลี่ ชา ซัง ล่าจู๋ เหอ ซัน เกิน เซียง

ผู้คนจุดเทียนและธูป 3 ดอกลงในกระทง

放水灯

fàng shuǐdēng/ฟั่ง สุ่ยเติง

ลอยกระทง

★放水灯之前,我们先点亮蜡烛再闭上眼睛祈祷平安快乐。

fàng shuǐdēng zhīqián ,wǒmen xiān diǎn liàng làzhú zài bì shang yǎnjīng qídǎo píng'ān

ฟั่ง สุยเติง จือเฉียน, หว่อเมิน เซียน เตี่ยน เลี่ยง ล่าจู๋ ไจ้ ปี้ ซัง เหยี่ยนจิง ฉีเต่า ผิงอัน ไขว้เล่อ

ก่อนจะลอยกระทง พวกเราจุดเทียนกันก่อน แล้วค่อยหลับตาอธิษฐานขอให้อยู่เย็นเป็นสุข
蜡烛(làzhú/ล่าจู๋)เทียน

香(xiāng/เซียง)ธูป

★人们在水灯里插上蜡烛和三根香。

rénmen zài shuǐdēng lǐ chā shang làzhú hé sān gēn xiāng

เยรินเมิน ไจ้ สุ่ยเติง หลี่ ชา ซัง ล่าจู๋ เหอ ซัน เกิน เซียง

ผู้คนจุดเทียนและธูป 3 ดอกลงในกระทง
烟火/花火/焰火/烟花

yānhuǒ/huāhuǒ/yànhuǒ/yānhuā

เยียนหั่ว/ฮวาหั่ว/เยียนหั่ว/เยียนฮวา

ดอกไม้ไฟ,พลุ水灯节小姐选美 

shuǐdēngjié xiǎojiě xuǎnměi/สุ่ยเติงเจี๋ย เสียวเจี่ย เสวียนเหม่ย 

การประกวดนางนพมาศ

★水灯节那天,有一些地方还举办水灯节小姐选美、放烟火等特别活动。

shuǐdēngjié nà tiān,yǒu yì xiē dìfāng hái jǔbàn shuǐdēngjié xiǎojiě xuǎnměi 、fàng yānhuǒ děng tèbié huódòng

สุ่ยเติงเจี๋ย น่า เทียน,โหย่ว อี้ เซีย ตี้ฟัง ไห จวี่ปั้น สุ่ยเติงเจี๋ย เสียวเจี่ย เสวียนเหม่ย、ฟั่ง เยียนฮั่ว เติ่ง เท่อเปี๋ย หัวโต้ง

ในวันลอยกระทง บางแห่งมีการจัดกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ จุดพลุและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ

水灯(shuǐdēng/สุ่ยเติง)กระทง

香蕉叶(xiāngjiāo yè/เซียงเจียว เยี่ย)ใบตอง

香蕉花(xiāngjiāo huā /เซียงเจียวฮวา)ปลีกล้วย

面包(miànbāo/เมี่ยนเปา)ขนมปัง

椰壳(yē ké/เยี่ยเขอ)กะลามะพร้าว

★为了保护环境,采用香蕉叶、香蕉花、面包、椰壳等各种植物材料制作水灯日益增多。

wèi le bǎohù huánjìng,cǎiyòng xiāngjiāo yè、xiāngjiāo huā、miànbāo、yē ké děng gè zhǒng zhíwù jiàocái rìyì zēngduō

เว้ยเลอ เป่าหู้ หวนจิ้ง, ไฉ่โย่ง เซียงเจียว เยี่ย、เซียงเจียว ฮวา、เมี่ยนเปา、เยียเขอ เติ่ง เก้อ โจ่ง จื๋ออู้ ไฉเลี่ยว จื้อจั้ว สุ่ยเติง ยรื่ออี้ เจิง ตัว

เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม เลือกใช้ใบตอง ปลีกล้วย ขนมปัง กะลามะพร้าว รวมทั้งวัสดุที่มาจากพืชต่างๆในการประดิษฐ์กระทงก็มากขึ้นทุกวัน保丽龙(bǎolìlóng/เป่าลี่หลง)โฟม

*หรือเรียกว่า泡沫塑料(pàomò sùliào/เผ้ามั่ว สู้เลี่ยว)

★用保丽龙制作水灯会造成环境污染。

yòng bǎolìlóng zhìzuò shuǐ dēng huì zàochéng huánjìng wūrǎn

โย่ง เป่าลี่หลง จื้อจั้ว สุ่ยเติง หุ้ย เจ้าเฉิง หวนจิ้ง อูยรั่น

การใช้โฟมในการประดิษฐ์กระทง จะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

คำศัพท์เพิ่มเติม

泰国舞蹈 (Tàiguó wǔdǎo/ไท่กั๋ว อู๋เต่า) รำวง, เต้นรำไทย

民歌 (míngē/หมินเกอ) เพลงพื้นเมือง, เพลงลูกทุ่ง

莲花 (liánhuā/เหลียนฮวา) ดอกบัว你们打算去哪儿放水灯?

nǐmen dǎsuàn qù nǎr fàng shuǐdēng?

หนี่เมิน ต่าส้วน ชี่ หน่าร์ ฟั่ง สุ่ยเติง

พวกคุณวางแผนจะไปลอยกระทงที่ไหนกันคะ

*你们(nǐmen/หนี่เมิน) พวกคุณ

*打算(dǎsuàn/ต่าส้วน) วางแผน

*去(qù/ชวี่) ไป

*哪儿(nǎr/หน่าร์) ที่ไหน

*放水灯(fàng shuǐdēng/ฟั่ง สุ่ยเติง)ลอยกระทง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กระทง

แหล่งที่มา : ttps://www.facebook.com/oecschool/posts/水灯节shuǐdēng-jiéสุ่ยเติงเจี๋ยเทศกาลวันลอยกระทงหากเรียกทับศัพท์ก็คือ-来格通-láigétōng/443047185879376/

โพสต์โดย : วิไลลักษณ์ ยลละออ

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply