พันธุกรรม(Heredity)

พันธุกรรม     พันธุกรรมคือะไร   พันธุกรรม(Heredity) หมายถึง  การถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง เรียกอีกอย่างว่า กรรมพันธุ์  ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คนแต่ละคนแตกต่างกันออกไป เช่น การมีลักยิ้มเหมือนพ่อ การมีดวงตาสีน้ำตาลเหมือนแม่ เป็นต้น พันธุกรรมเหล่านี้ถูกควบคุมโดยหน่วยที่เรียกว่า ยีน (gene) ซึ่งยีนแต่ละยีนควบคุมการแสดงลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะ หนึ่ง   ลักษณะของพันธุกรรม ลักษณะทางพันธุกรรม คือ ลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีน(Gene)และสามารถถ่ายทอดลักษณะจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อๆไปได้ เช่น  ลักยิ้ม (อังกฤษ: dimple) คือ รอยเล็ก ๆ ที่บุ๋มลงไปที่แก้ม อันมองเห็นได้ และเกิดจากเนื้อที่ทับซ้อนกัน โดยเฉพาะเมื่อเวลายิ้ม ปรกติมีอยู่ทั้งสองแก้ม และอาจมีอยู่ตลอดไปหรือชั่วคราวก็ได้ บางทีลักยิ้มก็มีบทบาทในการเลือกคู่ ในบางวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงทางเอเชีย เห็นว่า ลักยิ้มเป็นเครื่องหมายแห่งความน่ารัก มีเสน่ห์ และจริงใจ     2. ตาบอดสี มาจากแม่ การที่เราไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสีบางสีได้ มักจะถูกพบว่ามาจากการสืบทอดผ่านทางโครโมโซม X โดยเฉพาะทางฝั่งแม่ ส่วนสาเหตุที่ผู้ชายมักจะตาบอดสีมากกว่าผู้หญิงก็เพราะ ผู้ชาย (XY) ถ้ามียีนตาบอดสี X ขึ้นมาก็จะตาบอดสีทันที ส่วนผู้หญิง (XX)…

hereidity

Heredity Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics.     Genetics Genetics is the study of heredity. Heredity is a biological process where a parent passes certain genes…

พันธุกรรม

พันธุกรรม   พันธุกรรม คือ อะไร? พันธุกรรม [1] คือการที่สิ่งมีชีวิตถ่ายทอดลักษณะ (trait) จากรุ่นบรรพบุรุษหรือรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูก กระบวนการนี้จะทำให้เซลล์หรือสิ่งมีชีวิตรุ่นลูกได้รับลักษณะหรือได้รับโอกาสที่จะเกิดลักษณะหนึ่งๆ มาจากเซลล์หรือสิ่งมีชีวิตรุ่นพ่อแม่ กระบวนการนี้ทำให้ความแตกต่างที่เกิดในสิ่งมีชีวิตเดี่ยวๆ แต่ละตัว สามารถถ่ายทอดและสะสมไปเรื่อยๆ จนเกิดวิวัฒนาการขึ้นเป็นสปีชีส์ใหม่ได้ การศึกษาว่าด้วยเรื่องกรรมพันธุ์เรียกว่าวิชาพันธุศาสตร์ ลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะทางพันธุกรรม (อังกฤษ: genotype) หมายถึงลักษณะองค์ประกอบของยีน (gene) ของสิ่งมีชีวิตที่มีการแสดงออกเป็นลักษณะปรากฏที่แตกต่างกัน และสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นอื่นๆ ต่อไปได้ โดยการถ่ายทอดยีน การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม           สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ลองสังเกตบุคคลที่อยู่รอบๆ ตัวเราจะพบว่ามีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น บางคนมีตาชั้นเดียว บางคนจมูกโด่ง บางคนผมหยิก ลักษณะต่างๆ เหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นต่อๆ ไป เราเรียกลักษณะนี้ว่า ลักษณะทางพันธุกรรม ดังตาราง  ตารางแสดงลักษณะเด่นและลักษณะด้อย            เกรเกอร์ เมนเดลได้ศึกษาวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชและสนใจทางด้านพันธุกรรมเมนเดลได้ผสมพันธุ์ถั่วลันเตาเพื่อศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะภายนอกของต้นถั่วลันเตาที่เมนเดลศึกษามีหลายลักษณะ แต่เมนเดลนำมาศึกษาเพียง 7 ลักษณะ โดยแต่ละลักษณะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น ต้นสูงกับต้นเตี้ย ลักษณะเมล็ดกลมกับเมล็ดขรุขระ เป็นต้น ต้นถั่วที่เมนเดลนำมาใช้เป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ล้วนเป็นพันธุ์แท้ทั้งคู่ สายพันธุ์แท้นี้ได้จากการนำต้นถั่วแต่ละสายพันธุ์มาปลูกและผสมกันภายในดอกเดียวกัน เมื่อต้นถั่วออกฝักนำเมล็ดแก่ไปปลูกรอจนต้นถั่วเจริญเติบโต แล้วคัดเลือกต้นที่มีลักษณะเหมือนพ่อแม่มาผสมกันต่อไป ทำเช่นนี้ไปจนได้ต้นถั่วพันธุ์แท้ที่มีลักษณะเหมือนต้นพ่อแม่ทุกประการ…

Heredity

What is heredity(พันธุกรรม)?   https://www.youtube.com/watch?v=8m6hHRlKwxY Heredity is the passing on of aits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics. What  are  traits(ลักษณะ)? https://www.youtube.com/watch?v=SldwzOJ23J8 In science, trait refers to a characteristic that is caused by genetics. Having…

Heredity

พันธุกรรม คืออะไร? เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พันธุศาตร์ ความหมายของพันธุกรรม                       พันธุกรรม (heredity) คือ การถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะใดก็ตามที่เป็นของรุ่น   พ่อแม่แล้วไปปรากฏอยู่ในรุ่นถัดมาอาจ เรียก กรรมพันธุ์  หากต้องการตัดสินว่าลักษณะใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรม  นั้นจะไม่สามารถใช้การประเมินโดย   ดูจากสิ่งที่ปรากฏในรุ่นลูกเท่านั้น แต่ต้องสังเกตหลายชั่วอายุเพราะลักษณะทางพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์บางอย่างอาจไม่ปรากฏในรุ่นลูกแต่ข้ามไปปรากฏในรุ่นหลานได้ ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม                           กรรมพันธุ์หรือลักษณะต่างๆทางพันธุกรรม เป็นลักษณะที่สามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อๆไปได้  โดยผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่  เมื่อเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อ(อสุจิ)ผสมกับเซลล์สืบพันธุ์ของแม่(ไข่) ลักษณะต่างๆจากพ่อและแม่จะถูกถ่ายทอดไปสู่ลูก   แต่ใช่ว่าทุกลักษณะของ  สิ่งมีชีวิตจะเป็นกรรมพันธุ์ เพราะบางลักษณะอาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม เช่น แผลเป็นที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือ   การศัลยกรรมตกแต่งทาง การแพทย์  เป็นต้น ความแปรผันทางพันธุกรรม                     นักวิทยาศาสตร์ใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตในการจำแนกสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆออกจากกัน ดังนั้นในสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันจึงสามารถ  เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน เช่น…

heredity

What is Heredity Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics       5 heredity example eye color  is a polygenic phenotypic character determined by two distinct factors: the pigmentation of the eye‘s iris[1][2] and the frequency-dependence…

Heredity

Heredity   What is heredity?   Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics.   What is traits? Heredity Identical twins have exactly the same DNA, but they are not…

HEREDITY

HEREDITY     the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics.…

Heredity

heredity What is heredity? Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetic What are trats?   Trait (biology) In biology, a trait or character is a feature of an…

heredity

Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics trait  is an approach to the study of human personality. Trait theorists are primarily interested in the measurement of traits, which can be…

Heredity

What is heredity         is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics. What are trait             Identical twins have exactly the same…

heredity

What is  heredity This article is about the transfer of characteristics from parent to offspring. For other uses, see Heredity (disambiguation). “Bloodline” redirects here. For other uses, see Bloodline (disambiguation). “Hereditary” redirects here. For the 2018 horror film, see Hereditary (film). Not to be confused with Heritability, a statistic estimating the degree of genetic variation. This article is about the transfer…

Heredity

  What is Heredity?   Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics.   What are traits? Identical twins have exactly the same DNA, but they are not exactly alike.…

Heredity

Haredity  what is heredity Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics What are traits Identical twins have exactly the same DNA, but they are not exactly alike. Each…

heredity

what is heredity       https://youtu.be/6bWssRDAHW4   Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics. CR: https://en.wikipedia.org/wiki/Heredity What is trains ? Identical twins have exactly the same DNA, but…

Heredity 08

Heredity What  is  heredity  –   is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics.  https://en.wikipedia.org/wiki/Heredity    traits    What  are –  Identical twins have exactly the same DNA, but they are…

Heredity

heredity   Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexualHeredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual or sexualreproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics. What is heredity ? Often, someone’s character and personality…

Haredity

heredity what  is   is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. study of heredity in biology is genetics.https://en.wikipedia.org/wiki/He What are traits Identical twins have exactly the same DNA, but they are not exactly alike. Each twin has…

Heredity

HEREDITY What is heredity Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics   What is traits   Identical twins have exactly the same DNA, but they are not exactly…

Heredity   What is heredity? Heredity is the passing on of traits from parents to edity?their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics. What are traits? Identical twins have exactly the same DNA, but they are not exactly alike. Each twin…

Heredity

Heredity What is Heredity? Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics \What are traits? Identical twins have exactly the same DNA, but they are not exactly alike. Each twin…

heredity

what is heredity This article is about the transfer of characteristics from parent to offspring. For other uses, see Heredity (disambiguation). “Bloodline” redirects here. For other uses, see Bloodline (disambiguation). “Hereditary” redirects here. For the 2018 horror film, see Hereditary (film). Not to be confused with Heritability, a statistic estimating the degree of genetic variati what are traits Identical…

Heredity

What is heredity? Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cellsor organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics. What are traits? Trait (biology) In biology, a trait or character is a feature of an organism. The…

what is the herediy

what is the Heredity what is the Heredity  iss the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics.       what is the traits         ?A trait is something about you…

Heredity

Heredity   What  is  heredity Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics. What  is   traits Identical twins have exactly the same DNA, but they are not exactly alike.…

heredity

wath is heredity     Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics.   wath are traiats     Identical twins have exactly the same DNA, but they are not exactly…

heredity

heredity   what is heredity? Heredity, the sum of all biological processes by which particular characteristics are transmitted from parents to their offspring. The concept of heredity encompassestwo seemingly paradoxical observations about organisms: the constancy of a speciesfrom generation to generation and the variation among individuals within a species. Constancy and variation are actually two sides of the same…

Heredity

HEREDITY What is heredity?     Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics. What are traits? Identical twins have exactly the same DNA, but they are not exactly…

heredity

  Heredity Heredity ireproduction, the os the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual  cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics.                                       …

Heredity

heredity wher is heredity Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics. what are traits Identical twins have exactly the same DNA, but they are not exactly alike. Each twin…