iPhone

 ที่มาไอโฟน: (อังกฤษ: iPhone) เป็นโทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตและมัลติมีเดีย ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทแอปเปิลโดยการทำงานของไอโฟนสามารถใช้งานส่งอีเมล ใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งเอสเอ็มเอส ท่องอินเทอร์เน็ตผ่านทางซอฟต์แวร์ซาฟารี ค้นหาแผนที่ ฟังเพลง และความสามารถอื่น เผยแพร่:แอปเปิลได้เปิดเผยไอโฟนรุ่นแรกโดย สตีฟ จอบส์ ในงานแม็คเวิลด์ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2550 และวางจำหน่ายครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ไอโฟนได้ชื่อว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมประจำปีจากนิตยสารไทม์ ประจำปี 2550[2] โดยมีรุ่นถัดมาคือ ไอโฟน 3G ไอโฟน 3GS ไอโฟน 4 ไอโฟน 4S ไอโฟน 5 ไอโฟน 5C ไอโฟน 5S ไอโฟน 6 ไอโฟน 6พลัส ไอโฟน 6S ไอโฟน 6Sพลัส และ ไอโฟนSE โดยApple.Inc ได้เปิดตัวไอโฟนSE ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่…

Parallel lines

Parallel What is parallel? In geometry, parallel lines are lines in a plane which do not meet; that is, two lines in a plane that do not intersect or touch each other at any point are said to be parallel. By extension, a line and a plane, or two planes, in three-dimensional Euclidean space that do not share a point are said to be parallel. However, two lines…

parallel line

what is parallel line Parallel Lines is the third studio album by American rock band Blondie. It was released on September 23, 1978, by Chrysalis Records to international commercial success. The album reached No. 1 in the United Kingdom in February 1979 and proved to be the band’s commercial breakthrough in the United States, where it reached No. 6 in April 1979. In Billboardmagazine, Parallel…

พันธุกรรม

พันธุกรรม (Heredity) หมายถึง สิ่งที่เป็นลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากสิ่งมีชีวิตรุ่นก่อนหน้าโดยสามารถถ่ายทอดส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้ หรือ พันธุกรรม(Heredity) คือ เป็นการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง(รุ่นลูกรุ่นหลาน)ได้ เช่น คนรุ่นพ่อแม่สามารถถ่ายทอดลักษณะต่างๆลงไปยังสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของตนได้ โดยลักษณะที่ถูกถ่ายทอดแบ่งเป็นประเภทหลักๆได้ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะเชิงคุณภาพ และ ลักษณะเชิงปริมาณ โดยได้มีการเริ่มต้นทำการศึกษาเรื่องของพันธุกรรม(Heredity)ในช่วงกลางของศตวรรษที่ 18 โดย เกรเกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ค้นพบและได้อธิบายหลักของการถ่ายทอด         พันธุกรรม(Heredity)อาจสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า กรรมพันธุ์ พันธุกรรม(Heredity) เป็นสิ่งที่ทำให้คนเรามีลักษณะต่างๆที่แตกต่างกันไปมากมาย โดยมีหน่วยควบคุมที่คอยควบคุมลักษณะต่างๆเหล่านี้ ที่เรียกว่า ยีน(Gene) โดยยีน(Gene)นี้จะมีอยู่เป็นจำนวนมากภายในเซลล์แทบทุกเซลล์ ซึ่งยีน(Gene) แต่ละยีน(Gene)ก็จะมีหน้าที่คอยควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม(Heredity)ลักษณะหนึ่งๆไป โดยจะมีทั้งยีน(Gene)ที่ควบคุมลักษณะเด่น และยีน(Gene)ที่ควบคุมลักษณะด้อย แต่ส่วนหนึ่งที่ทำให้ลักษณะเราแตกต่างออกไปนอกเหนือพันธุกรรม(Heredity) คือสิ่งแวดล้อม หรือ สภาพแวดล้อม เช่น ความอ้วน อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมมากกว่าพันธุกรรม(Heredity)    

Parallel lines

Angles and parallel lines When two lines intersect they form two pairs of opposite angles, A + C and B + D. Another word for opposite angles are vertical angles. Vertical angles are always congruent, which means that they are equal. Adjacent angles are angles that come out of the same vertex. Adjacent angles share…

Parallel Line

What  is  the  parallel  line?       Parallel lines are two lines that are always the same distance apart and never touch. In order for two lines to be parallel, they must be drawn in the same plane, a perfectly flat surface like a wall or sheet of paper. Parallel lines are useful in understanding the…

Parallel lines

 What is Parallel lines?   Parallel lines are two lines that are always the same distance apart and never touch. In order for two lines to be parallel, they must be drawn in the same plane, a perfectly flat surface like a wall or sheet of paper. Parallel lines are useful in understanding the relationships between paths…

parallel lines

parallel lines parallel lines  are parallel if they are always the same distance apart (called “equidistant”), and will never interion angies Created where a transversal crosses two (usually parallel) lines. Each pair of interior angles are inside the parallel lines, and on the same side of the transversal. Try this Drag an orange dot at A or B. Notice…

paraller lines

                                         what parallel lines                                                                 …

Parallel lines

1.What is parallel lines What is parallel lines =are two or more lines that never intersect.  Examples of parallel lines are all around us, in the two sides of this page and in the shelves of a bookcase.  When you see lines or structures that seem to run in the same direction, never cross one…

Parallel Lines

Parallel lines Parallel lines In geometry, parallel lines are lines in a plane which do not meet; that is, two lines in a plane that do not intersect or touch each other at any point are said to be parallel. By extension, a line and a plane, or two planes, in three-dimensional Euclidean space that do not share a point are said to be parallel. However, two lines…

Heredity

What is heredity?       Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics.   What are traits? Scientists often study twins to understand how genes and the environment work together…

parallel line

what is parallel line Parallel angles  parallel lines are lines in a plane which do not meet; that is, two lines in a plane that do not intersect or touch each other at any point are said to be parallel. By extension, a line and a plane, or two planes, in three-dimensional Euclidean space that do not share a point are said to be parallel. However,…

Parallel Lines

Parallel lines   In geometry, parallel lines are lines in a plane which do not meet; that is, two lines in a plane that do not intersect or touch each other at any point are said to be parallel. By extension, a line and a plane, or two planes, in three-dimensional Euclidean space that do not share a point are said to be parallel. However, two lines in…

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความคิดของ มนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็น ระบบ มีแบบแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือใน การศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์ จึงมี ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้ทักษะในด้านการ คิดนั้นผู้เรียนแต่ละคนอาจจะมีความสามารถไม่เหมือนกัน การเรียน คณิตศาสตร์ที่ต้องใช้ทักษะในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการ คิดนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จึงจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความ แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ด้วยวิธีการจัดการสอนซ่อมเสริม สำหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ โดย อาศัยสื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและสามารถ สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา ทางการเรียนอ่อนในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้ตามตัวชี้วัด การจัดการเรียนการสอน หากกล่าวถึงวิชาคณิตศาสตร์ คนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าเป็นวิชาที่ว่า ตัวเลขหรือรูปทรงต่างๆ เท่านั้นจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ครูจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้ เกิดทักษะกระบวนการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การเชื่อมโยงความ รู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสื่อสาร การสื่อ ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ เนื่องจากนักเรียนมี ศักยภาพในการเรียนรู้ที่ต่างกัน ครูจะต้องใจเย็นและอดทนเพราะ…

Parallel Line

Parallel lines are lines in a plane which do not intersect. Like adjacent lanes on a straight highway, two parallel lines face in the same direction, continuing on and on and never meeting each other. In the figure in the first section below, the two lines AB↔AB and CD↔CD are parallel. The symbol for parallel lines is…

Parallel Perpendicular Line   Parallel and perpendicular lines. If two non-vertical lines that are in the same plane has the same slope, then they are said to be parallel. Two parallel lines won’t ever intersect. … Horizontal and vertical lines are perpendicular to each other i.e. the axes of the coordinate plane. Example Video Example…

Parallel and perpendicular line

parallel and perpendicular line Parallel and perpendicular lines. If two non-vertical lines that are in the same plane has the same slope, then they are said to be parallel. Two parallel lines won’t ever intersect. … Horizontal and vertical lines are perpendicular to each other i.e. the axes of the coordinate plane.   PARALLEL ANGLE!!!!!…

parallel and perpendicular line

Parallel Lines Lines are parallel if they are always the same distance apart (called “equidistant”), and will never meet. Just remember: Always the same distance apart and never touching. The red line is parallel to the blue line in each of these examples: Parallel lines also point in the same direction. Perpendicular It just means…

Parallel and perpendicular line

Parallel line perpendicular line   This article is about a mathematical relationship between lines. For other uses, see Parallel (disambiguation). “Parallel lines” redirects here. For other uses, see Parallel lines (disambiguation). Line art drawing of parallel lines and curves. In geometry, parallel lines are lines in a plane which do not meet; that is, two…

Parallel lines and Perpendicular lines

Parallel and Perpendicular Lines PARALLEL LINES Parallell lines is lines that are equal to each other             PERPENDICULAR LINES Perpendicular lines is lines is when 2 lines meet each other and make 90 degrees                      

Parallel (geometry) From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to navigationJump to search This article is about a mathematical relationship between lines. For other uses, see Parallel (disambiguation). “Parallel lines” redirects here. For other uses, see Parallel lines (disambiguation). Line art drawing of parallel lines and curves. In geometry, parallel lines are lines in a plane which do not meet; that is, two lines in…

Parallel Lines (เศษส่วน)

What is Parallel Lines? Parallel Lines are two lines that are always the same distance apart and never touch. In order for two lines to be parallel, they must be drawn in the same plane, a perfectly flat surface like a wall or sheet of paper. … Any line that has the same slope as the original will never intersect with it.…

Parallel lines

What are parallel lines  Parallel lines are lines in a plane which do not meet; that is, two lines in a plane that do not intersect or touch each other at any point are said to be parallel. By extension, a line and a plane, or two planes, in three-dimensional Euclidean space that do not share a point are said to be parallel. However, two lines…

Parallel lines

Parallel lines What is Parallel lines In geometry, parallel lines are lines in a plane which do not meet; that is, two lines in a plane that do not intersect or touch each other at any point are said to be parallel. By extension, a line and a plane, or two planes, in three-dimensional Euclidean space that do not share a point are said to be parallel. However,…

Parallel lines

Parallel     lines 1.Parallel   lines parallel lines are lines in a plane which do not meet; that is, two lines in a plane that do not intersect or touch each other at any point are said to be parallel. By extension, a line and a plane, or two planes, in three-dimensional Euclidean space that do not share a point are said to be parallel. However, two…

what is paralle lines parallel lines are lines in a plane which do not meet; that is, two lines in a plane that do not intersect or touch each other at any point are said to be parallel. By extension, a line and a plane, or two planes, in three-dimensional Euclidean space that do not share a point are said to be parallel. However, two lines…

haradity

    What is haradity This article is about the transfer of characteristics from parent to offspring. For other uses, see Heredity (disambiguation). “Bloodline” redirects here. For other uses, see Bloodline (disambiguation). “Hereditary” redirects here. For the 2018 horror film, see Hereditary (film). Not to be confused with Heritability, a statistic estimating the degree of…