How to make Mochi/Moji

Mochi/Moji Recipes 1 cup sweet rice flour (mochiko) 1 cup water 1/4 cup white sugar 1/2 cup cornstarch, for rolling out the dough Materials bowl microwave pot spatula plate fork(for flip or use hand) microwaveable container cooking spray(if not have you will use oil or butter) Wrap Steps 1.Measure and pour the water, sugar, and…

ประวัติ ลูกเสือไทย

การลูกเสือ ได้อุบัติขึ้นเป็นแห่งแรกของโลก โดยลอร์ดเบเดน โพเอลล์ (Lord Baden Powell) ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907) สืบเนื่องจากการรบกับพวกบัวร์ (Boar) ในการรักษาเมืองมาฟิคิง (Mafeking) ที่อาฟริกาใต้ในปี พ.ศ. 2442 ซึ่งบี พี ได้ตั้งกองทหารเด็กให้ช่วยสอดแนมการรบ จนรบชนะข้าศึกเมื่อกลับไปประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2450 จึงได้ทดลองนำเด็กชาย 20 คน ไปอยู่ค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี Browmsea Islands) ซึ่งได้ผลดีตามที่คาดหมายไว้ ปี พ.ศ. 2451 บี พี จึงได้ตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ที่ประเทศอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพระชนมายุได้ 13 พรรษา ได้เสด็จไปทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ทวีปยุโรป ระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่นั้น ได้ทรงทราบเรื่องการสู้รบเพื่อรักษาเมืองมาฟิคิง (Mafeking) ของ ลอร์ดเบเดน โพเอลล์…

What difference between Aluminum bat and wood bat

First, let’s start with what makes aluminum bats so different in the first place. The biggest difference, besides the metal-vs.-wood thing, is that aluminum bats are hollow, while wooden bats are solid. If you cut an aluminum bat along its length, you would find a thin-walled barrel surrounding a cavity of air. The only solid part…

ประวัติลูกเสือโลก

การลูกเสือเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเป็นแห่งแรกในโลก เมื่อ พ.ศ.2451  โดยพลโท ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ (Lord Baden Powell) หรือ B-P มูลเหตุจูงใจที่ตั้งกองลูกเสือขึ้นมาก็คือ ท่านไปรับราชการทหารโดยไปรักษาเมืองมาฟฟิคิง (Mafiking) อันเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในสหภาพแอฟริกาใต้ ขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นกับพวกบัวร์ (Boer) ในการผจญศึกใหญ่คราวนั้น ท่านได้ฝึกเด็กขึ้นหน่วยหนึ่่ง เพื่อช่วยราชการสงคราม เช่น เป็นผู้สื่อข่าว สอดแนม รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน รับใช้ในการงานต่างๆ เช่น ทำครัวเป็นต้น ปรากฎว่าได้ผลดีมาก เพราะเด็กที่ได้รับการฝึกเหล่านั้นสามารถปฎิบัติหน้าที่ที่ใช้รับมอบหมายได้อย่างเข้มแข็งว่องไว ได้ผลดีไม่แพ้ผู้ใหญ่และบางอย่างกลับทำได้ดีกว่าผู้ใหญ่เสียอีก เมื่อท่านกลับจากราชการสงครามเมืองมาฟฟิคิงแล้ว ท่านได้ร่างโครงการอบรมเด็กขึ้น มีหลักการคล้ายลูกเสือในปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2450 ท่านได้ทดลองตั้ง Boy Scout ขึ้นเป็นกองแรกที่ เกาะบราวน์ซี ไอแลนด์ (Brown Sea Island )โดยเกลี้ยกล่อมเด็กที่เที่ยวเตร่อยู่ในที่ต่างๆ มาอบรมแล้วท่านได้คอยคุมการฝึกตามโครงการด้วยตนเอง และได้ผลดีสมความมุ่งหมายทุกประการจึงทำให้เกิดความบันดาลใจ ในอันที่จะขยายกิจการให้กว้างขวางออกไปในวันข้างหน้า พอถึงปี พ.ศ. 2455 รัฐบาลอังกฤษได้ประกาศรับรองฐานะของลูกเสืออังกฤษเป็นทางการพร้อมกับออกกฎหมายคุ้มครองให้ด้วย จากนั้นการลูกเสืออังกฤษก็เจริญแพร่หายออกไปเป็นลำดับมา คติพจน์ที่ท่านลอร์ดบาเดนเพาเวลล์ได้ให้ไว้แก่ลูกเสือก็คือ BE…

อาหาร

อาหาร หมายถึงสสารใด ๆ[1] ซึ่งบริโภคเพื่อเสริมโภชนาการให้แก่ร่างกาย อาหารมักมาจากพืชหรือสัตว์ และมีสารอาหารสำคัญ เช่น คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน หรือแร่ธาตุ สิ่งมีชีวิตย่อยและดูดซึมสสารที่เป็นอาหารเข้าสู่เซลล์เพื่อนำไปสร้างพลังงาน คงชีวิต และ/หรือ กระตุ้นการเจริญเติบโต ในอดีต มนุษย์ได้มาซึ่งอาหารด้วยสองวิธีการ คือ การล่าสัตว์และเก็บเกี่ยว (hunting and gathering) และเกษตรกรรม ปัจจุบัน พลังงานจากอาหารส่วนใหญ่ที่ประชากรโลกบริโภคนั้นผลิตจากอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทข้ามชาติซึ่งใช้เกษตรประณีต และอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตของระบบให้ได้มากที่สุด สมาคมระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองอาหาร สถาบันทรัพยากรโลก โครงการอาหารโลก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ และสภาข้อมูลอาหารระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานเฝ้าสังเกตความปลอดภัยของอาหารและความมั่นคงทางอาหาร องค์การทั้งหลายนี้จัดการกับประเด็นปัญหาอย่างความยั่งยืน ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เศรษฐศาสตร์สารอาหาร การเติบโตของประชากร ทรัพยากรน้ำ และการเข้าถึงอาหาร สิทธิในการได้รับอาหารเป็นสิทธิมนุษยชนซึ่งกำหนดขึ้นจากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) โดยตระหนักถึง “สิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียง รวมทั้งอาหารที่เพียงพอ” เช่นเดียวกับ “สิทธิขั้นพื้นฐานทปลอด เครดิด-https://th.wikipedia.org/wiki/อาหาร  

เพลงชาติแรกของฝรั่งเศส Viva Henri VI (วีว็องรีกัทร์)

วีว็องรีกัทร์ (ฝรั่งเศส: Vive Henri IV, อ็องรีที่ 4 จงเจริญ), มาร์ช็องรีกัทร์ (Marche Henri IV, มาร์ชอ็องรีที่ 4) หรือ วีฟว์เลอรัวอ็องรี (Vive le roi Henri, พระเจ้าอ็องรีจงเจริญ) เป็นเพลงยอดนิยมในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีเนื้อหาเป็นการเฉลิมฉลองพระเจ้าอ็องรีที่ 4 (พระสมัญญานาม “อ็องรีผู้ประเสริฐ”) เพลงนี้ได้ประพันธ์ขึ้นในราวคริสต์ทศวรรษที่ 1590 และอ้างอิงถึงปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์บูร์บง พระเจ้าอ็องรีที่ 4 แห่งฝรั่งเศส(พระเจ้าเอนริเกที่ 3 แห่งนาบาร์รา) ผู้ทรงยุติสงครามสงครามศาสนาและฟื้นฟูสันติภาพของฝรั่งเศส (อันเป็นที่มาแห่งพระสมัญญานามของพระองค์) ในสมัยการฟื้นฟูราชวงศ์บูร์บงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้มีการนำเอาทำนองของเพลงนี้มาใส่เนื้อร้องใหม่ซึ่งมีชื่อว่า เลอเรอตูร์เดแพร็งส์ฟร็องแซอาปารี (Le Retour des Princes français à Paris, การนิวัติกรุงปารีสของบรรดาเจ้าฝรั่งเศส) เพื่อใช้เฉลิมฉลองในการกลับมามีอำนาจในฝรั่งเศสของราชวงศ์บูร์บงอีกครั้งหนึ่ง   เนื้อเพลง(ภาษาฝรั่งเศส) Vive Henri IV ! Vive…

เลขยกกำลังง่ายนิดเดียว

เลขยกกำลัง คือ การคูณตัวเลขนั้นๆตามจำนวนของเลขชี้กำลัง ซึ่งตัวเลขนั้นๆจะคูณตัวของมันเองและเมื่อแทน a เป็นจำนวนใด ๆ และแทน n เป็นจำนวนเต็มบวก โดยที่มี a เป็นฐานหรือตัวเลข และ n เป็นเลขชี้กำลัง(an) จะได้ว่า a คูณกัน n ตัว (axaxaxaxax…xa) ตัวอย่าง 25 เป็นเลขยกกำลัง ที่มี 2 เป็นฐานหรือตัวเลข และมี 5 เป็นเลขชี้กำลัง และ         25   = 2x2x2x2x2  = 32     1. สมบัติการคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก เมื่อ a เป็นจำนวนใด ๆ และ b, c เป็นจำนวนเต็มบวก    2. สมบัติการหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก สมบัติการคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก เมื่อ a เป็นจำนวนใด…

เด็กยุคใหม่รู้เท่าทัน “สื่อดิจิทัล”

เด็กยุคใหม่รู้เท่าทัน "สื่อดิจิทัล" โดย Patcharee Bonkham   เรื่องโดย : พัชรี บอนคำ team content www.thaihealth.or.th ข้อมูลบางส่วนจาก : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)     “รู้คิด

คาร์ดิโอ วิธีออกกำลังกายดี ๆ ได้ทั้งฟิตแอนด์เฟิร์ม กระตุ้นหัวใจให้แข็งแรง

          คาร์ดิโอ หนึ่งในวิธีออกกำลังกายที่ได้ประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ในด้านความฟิตของร่างกาย แต่ช่วยเสริมสร้างหัวใจให้แข็งแรงอีกด้วย            เราอาจจะเคยได้ยินวิธีการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอกันมานาน แต่เชื่อว่ายังมีอีกหลาย ๆ คนที่ยังคงไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าการออกกำลังกายวิธีนี้คืออะไรกันแน่ และให้ประโยชน์อย่างไรบ้างกับร่างกาย นอกเหนือจากร่างกายที่ฟิตแอนด์เฟิร์ม ถ้าอย่างนั้นได้เวลาแล้วที่เราจะทำความเข้าใจกับวิธีการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอให้มากขึ้น รวมทั้งมาดูกันว่าการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนั้นมีอะไรบ้าง อันไหนน่าสนใจและช่วยให้คุณได้ฟิตแอนด์เฟิร์มแถมพ่วงด้วยสุขภาพดี ๆ            คาร์ดิโอ คือ การออกกำลังกายทุกชนิดที่มีผลทำให้อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น โดยที่ร่างกายของเราได้เคลื่อนไหวอยู่อย่างสม่ำเสมอ ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ฟิตแอนด์เฟิร์ม นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างระบบหลอดเลือดหัวใจให้แข็งแรง และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ไม่เก่งฟังข่าวอังกฤษ? BBC Learning English ช่วยคุณได้

  เคยไหมครับ ที่หลายครั้งที่อยากพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการฟังข่าวสำนักต่างประเทศ จะติดปัญหาที่ว่า ห๊ะ! เขาพูดว่าอะไรนะ? / พูดอย่างเร็วเลย /  ฟังไม่ทันอะ จนถอดใจไปใช่ไหมครับ   สำหรับเพื่อนๆที่ประสบปัญหาเหล่านี้(แบบผมอยู่) มาทางนี้เลย!!! มาฝึกฟังข่าวแบบฉบับง่ายๆ ผ่าน YouTube Channel ของ สำนักข่าว BBC

นาโนเทคโนโลยีคืออะไร

1 ก.ย. 2015 นาโนเทคโนโลยีคืออะไร ADMIN LEAVE A COMMENT                       นาโนเทคโนโลยี  เป็นการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์ที่ปัจจุบันมีการพูดถึงกันมาก  และถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกในอดีตและปัจจุบันเป็นอย่างมาก  หากเราจะเห็นสิ่งต่างๆอยู่รอบตัวเรานั้นเกิดจากสิ่งที่เล็กรวมตัวกันทำให้เกิดสิ่งใหม่หรือมีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า “อะตอม” โดยอะตอมจะมีการเรียงตัวกันในรูปแบบต่างๆ  ทำให้เกิดสิ่งของขึ้นมาเป็นเป็นรูปร่างและมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น  หนังสือ  โต๊ะ  ปากกา  ดินสอ 

แม่คะนิ้ง-เหมยขาบ

แม่คะนิ้ง-เหมยขาบ”…ปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งที่มาพร้อมความหนาว(มาก) เผยแพร่:  22 พ.ย. 2559 13:40:00    ปรับปรุง:  22 พ.ย. 2559 23:29:00    โดย: MGR Online ประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่มีหิมะตก เนื่องด้วยความหนาวเย็นยังไม่ถึงระดับและสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย    แต่กระนั้นเมืองไทยในสถานที่ที่หนาวเย็น ในเช้าวันที่หนาวเย็นมากๆ(สำหรับบ้านเรา) ก็จะมีปรากฏการณ์ “น้ำค้างแข็ง” ที่สามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นได้ไม่น้อย

5 แนวทางใช้หนังสือกับเด็กๆ

9,899 คนดูทั้งหมด     การใช้เวลาร่วมกับลูกอย่างมีคุณภาพ เช่น การเล่านิทาน อ่านหนังสือ ร่วมกับลูกตั้งแต่เล็ก มีการพูดคุยซักถามเปิดโอกาสให้ลูกได้สื่อสารตอบกลับมา โดยให้การอ่านหนังสือ เล่านิทานเป็นสื่อกลางก็เป็นอีกหนทางหนึ่งกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านภาษา   ข้อแนะนำการใช้หนังสือกับเด็ก  1. ช่วงเวลาการใช้หนังสือร่วมกัน สิ่งสำคัญในการใช้หนังสือกับเด็กก็คือ เวลาที่พ่อแม่อ่านให้ฟัง ในเด็กเล็กๆ ไม่สามารถรู้จักหรือใช้หนังสือได้เอง ผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดอ่านให้ฟัง เปิดภาพให้ดู พูดคุยกับเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้โต้ตอบ แสดงความคิดเห็นโดยเลือกในช่วงเวลาเหมาะสม เช่น ใช้เวลาก่อนเข้านอนสัก 10-15 นาที    2. เนื้อหาของหนังสือ หนังสือที่ดีควรมีความกลมกลืนของเรื่อง ทั้งความรู้ และความอบอุ่นใจเวลาที่อ่าน เพราะเนื้อหาของหนังสือมีผลต่อตัวเด็กได้ ถ้ามีเนื้อเรื่องที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เด็กประทับใจในสิ่งเหล่านั้นด้วย ทั้งนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ใหญ่เองคงไม่สามารถทำให้เด็กได้เจอแต่หนังสือที่ดีได้ทั้งหมด เมื่อโตขึ้นเด็กคงต้องพบเจอกับหนังสือที่มีเนื้อหาที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ควบคู่กัน ดังนั้น พ่อแม่ควรพูดคุยแลกเปลี่ยนกับลูก ให้เด็กค่อยๆ ซึมซับ ประทับใจกับด้วยหนังสือที่ดี พร้อมๆ กับปลูกฝังให้รู้จักคิดและเลือกหนังสือที่มีคุณค่าได้ด้วยตัวเองเมื่อโตขึ้น   3. เปิดโอกาสให้เด็กรู้จักหนังสือที่หลากหลาย หนังสือมีหลากหลาย เช่น หนังสือบทกลอน หนังสือของเล่น หนังสือป๊อบอัพ หนังสือสอนตัวอักษร หนังสือสอนตัวเลข จนกระทั่งหนังสือที่เริ่มซับซ้อนขึ้นเป็นหนังสือภาพ สำหรับเด็กเล็กวัย 1 – 3 ขวบ ให้เรียนรู้ตามธรรมชาติ เหมาะกับวัย ซึ่งเริ่มจากหนังสือภาพก่อนก็ได้ โดยที่ไม่ปฏิเสธหนังสือประเภทอื่นไปอย่างสิ้นเชิง    4. หนังสือของผู้ใหญ่ก็ช่วยให้เด็กเรียนรู้ พ่อแม่ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงหนังสือสำหรับเด็ก สามารถแนะนำหนังสืออื่นๆ ให้ลูกรู้จักได้ เช่น เอาหนังสือนิตยสารมาชี้รูปให้ลูกดู ดูซิ รูปใคร หน้าเหมือนใคร เป็นต้น ไม่ควรมองว่าเด็กต้องใช้หนังสือเด็ก หรือหนังสือของผู้ใหญ่เด็กห้ามจับโดยเด็ดขาด แต่เด็กควรได้มีโอกาสเรียนรู้จากความหลากหลาย โดยที่พ่อแม่นำเสนอสิ่งที่เหมาะสม และดูแลอย่างใกล้ชิด  

อังกฤษน่ารู้

อังกฤฤษน่ารู้ read between the lines การตีความสิ่งที่ผู้เขียนอาจจะไม่ได้เขียนออกมาตรงๆ Reading between the lines, I think he loves you. ดูจากสิ่งที่เขาทำแล้วฉันคิดว่าเขาชอบเธอนะ rings a bell คุ้นๆหูเคยได้ยินหรือเคยรู้จัก