ไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever)

                ด้วยช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ทำให้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกมาก  ทางงานพยาบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน จึงได้นำความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก รวมถึงการป้องกันไม่ให้เป็นโรคไข้เลือดออกมาให้ได้ทราบกัน               ไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever) สาเหตุของโรค       เกิดจากไวรัสเดงกีซึ่งมีอยู่ 4 สายพันธุ์ การติดเชื้อตรั้งแรกมักจะมีอาการไม่รุนแรง แต่ถ้าติดเชื้อครั้งที่ 2