ปฏิรูปการศึกษาภารกิจของโรงเรียน : ปฏิรูป 5 ด้าน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กำหนดว่าสถานศึกษา คือหน่วยสำคัญที่สุดในการจัดการศึกษาในระบบ โครงการนี้จึงเน้นการปฏิรูปที่โรงเรียน โดยโรงเรียนและเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคนในโรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน rrงานปฏิรูป 5 ด้าน ที่โรงเรียนจะดำเนินการ คือ rr1. ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษาของ พ.ร.บ.การศึกษาที่มีเจตนารมณ์ให้ทุกคนเป็นผู้เรียนหมด ดังนั้นโครงการจึงเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นนักเรียน ผู้เรียนที่เป็นครู