Q:: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2561  ติดต่อใคร

A:: ติดต่อที่    มิสวิไลวรรณ เครือเทพ    มิสวิไลวรรณ เมฆโปธิ    มิสประมวล พวงสี    ม.สงกรานต์ แสงแก้ว    มิสณัฐยรัตน์ จันทร์เสนา    มิสณัฐธิดา ถนอมการ    มิสสุวิรดา เสนาประยูร    มิสนันทิยา ไทยใหม่    มิสสิริกาญจน์ พรหมวงศ์    มิสสุวิมล ชัยพรเจริญศรี    มิสปวีณา วิจิตรพร    มิสจวงจันทร์ จิตติวัฒนพงศ์    ม.สมชาย พุทธิมา    มิสสุทธิพร รอดสุวรรณ์    มิสวิกานดา จักรอิศราพงศ์    

Q:: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   ระดับชั้น ป.2  ปีการศึกษา 2561  ติดต่อใคร

A:: ติดต่อที่    มิสศันสนีย์ อินทขีณี    ม.โยเซฟ คำตุ้ย    มิสศิริรัตน์ งามอยู่    มิสณพวรรณ์ วงค์ปั๋น    มิสพรฤดี จันทร์สอง         มิสสกุลรัตน์ ชุ่มเมืองเย็น    ม.อภิเชษฐ์ ชานุวัตน์    มิสรัชนี ศรีวิลัย    มิสนันท์พัทธ์ เอี่ยมละออ    มิสณพวรรณ์ วงค์ปั๋น    มิสณพวรรณ์ วงค์ปั๋น    ม.โยเซฟ คำตุ้ย    

Q:: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  ปีการศึกษา 2561  ติดต่อใคร

A:: ติดต่อที่    มิสณพวรรณ์ วงค์ปั๋น    ม.ภูพสิทธิ์ ประกันทะ    ม.ฉัตรชัย กาญจนะวรรธนะ    ม.ไกรวุฒิ กตัญญูกุล    มิสอัมพร พิมพิสาร    มิสฉวีวรรณ ศรีอุทัย    มิสเกษสุดา คำลุน    ม.สงกรานต์ แสงแก้ว    มิสวิรัชดา เลิศรมยานันท์    

Q:: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   ระดับชั้น ป.3  ปีการศึกษา 2561  ติดต่อใคร

A:: ติดต่อที่    มิสจุฑามาศ สุนทรพฤกษ์    ม.ธันวา สุวรรณชื่น    ม.ธันวา สุวรรณชื่น    ม.ธันวา สุวรรณชื่น    

Q:: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   กลุ่มครู IE  ปีการศึกษา 2560  ติดต่อใคร

A:: ติดต่อที่    Miss Zoe Madeen    Mr.Wilson Jeffrey Batdorf    Mr.Fedel Rey Almia Orellano    Mr.Nathaniel Luke Phillips    Miss Colleen Marie Moran    Mr.Michael Joseph Rice    ไม่ระบุ Margerie Rovillos Constantino    Miss Mariele Puddunan

Q:: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   ระดับชั้น ป.4  ปีการศึกษา 2561  ติดต่อใคร

A:: ติดต่อที่    มิสสุมาลี รังสิยนันทน์    มิสสุทธิพร รอดสุวรรณ์    มิสสุวภีร์ สุขเกษม    มิสฐิติชญาน์ ราชคำสุข    มิสปริษา การคนซื่อ    ม.สุพจน์ เสนาประยูร    ม.ยุทธนา สุรพันธ์    มิสโสภิต สิงห์มณี    มิสสุมาลี รังสิยนันทน์    มิสสุมาลี รังสิยนันทน์    มิสสุมาลี รังสิยนันทน์    

Q:: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   กลุ่มครู EP  ปีการศึกษา 2560  ติดต่อใคร

A:: ติดต่อที่    มิสไพจิต โกมาสถิตย์    Mr.Liam Michael Bye    มิสกนกวรรณ สายมา    Mr.William Matthew Skelton    Miss Hannah Claire Di Cocco    มิสภิรญา รัตนรมย์    Mr.Hayden Elliott Miles    มิสวรรณิภา วันหวัง    มิสภัทรภร กัมปนาทบวร     มิสธิดาพร ทองคำ    Miss Victoria Harrison    Mr.Jonas

Q:: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   ระดับชั้น ป.5  ปีการศึกษา 2561  ติดต่อใคร

A:: ติดต่อที่    ม.ชูชาติ บุญยัง    มิสทวินันท์ จีนมัชยา    มิสพัทธนันท์ ศุกระศร    ม.วิทยา ดวงจิต    มิสจวงจันทร์ จิตติวัฒนพงศ์    ม.ชูชาติ บุญยัง    ม.ชูชาติ บุญยัง    มิสกรรณิกา ชวชาติ    

Q:: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   กลุ่มสาระภาษาไทย  ปีการศึกษา 2560  ติดต่อใคร

A:: ติดต่อที่    มิสณัฐรดา ชื่นจิตร์    ม.ประกิต รัศมีมารีย์    มิสธิดาพร ดอนไชย    มิสฐาปนี สิทธิเลิศ    มิสพัทธนันท์ ศุกระศร    ม.ธนพงศ์ มงคล    มิสฉวีวรรณ ศรีอุทัย    มิสรัตนาภรณ์ สุดใจ    มิสสุพรรณา อินทรรัสมี    มิสสุนิสา ลอยเลิศ    มิสสาธินี ยศวิทยากุล    มิสสุวิรดา เสนาประยูร    มิสนฤมล ภักดี    

Q:: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   งานบริหารระดับชั้น  ปีการศึกษา 2561  ติดต่อใคร

A:: ติดต่อที่    ภ.ศุภนันท์ ขันธปรีชา    ม.อนุชา จำปามณี    มิสธณัฐวรรณ โอวาทสาร    ม.ธันวา สุวรรณชื่น    

Q:: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   ระดับชั้น ป.6  ปีการศึกษา 2561  ติดต่อใคร

A:: ติดต่อที่    ม.อนันต์ จิตติวัฒนพงศ์    มิสวิไลวรรณ เครือเทพ    มิสสุมาลี ทิพยางกูร    ม.กำพล ใจนะ    มิสสุพัตรา มหายศ    ม.กฤษณะ ปิกวงศ์    ม.สุปริญญา ธัญญาจุฑารัตน์    ม.ภาสกร พระนุรักษ์    มิสพร้อมพร รังสิยานนท์    มิสณพวรรณ เมธีชุติกุล    ม.สมชาย พุทธิมา    มิสผ่องศรี เอื้องไพโรจน์    ม.ธนพงศ์ มงคล    มิสอิงจันทร์ จันทนาคม    Miss Poonam Balani    ม.ธนพงศ์ มงคล    ม.ธนพงศ์ มงคล    ม.ธนพงศ์ มงคล    

Q:: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   งานบริหารระดับชั้น ป.6  ปีการศึกษา 2561  ติดต่อใคร

A:: ติดต่อที่    ม.อนุชา จำปามณี    มิสกมลวรรณ จีรภิญญาภา    มิสธิดาพร ทองคำ    ม.ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่    มิสธัญญาลักษณ์ ธัญญะประกอบ    ม.ธนายุทธ นามวงค์    มิสสุทธิพร รอดสุวรรณ์    มิสเกษสุดา คำลุน    มิสพร้อมพร รังสิยานนท์    มิสวิกานดา จักรอิศราพงศ์    ม.สุวิทย์ ปัญโญกลาง    มิสกิติยา อารักษ์    ม.อโนชา จารุวัฒนจิตกุล    มิสฉวีวรรณ ศรีอุทัย    มิสณัฐธิดา ถนอมการ    มิสวรารัตน์ ขาวงาม    ม.สมเกียรติ มูลใหม่    มิสสุนิสา ลอยเลิศ