จิ๋นซีฮ่องเต้

ฉินฉื่อหฺวังตี้ ตามสำเนียงกลาง หรือ จิ๋นซีฮ่องเต้ ตามสำเนียงอื่น (จีน: 秦始皇帝; พินอิน: Qín Shǐ Huángdì; 260–210 ก่อนคริสตกาล[3]) เป็นชื่อที่ปัจจุบันใช้เรียกพระเจ้าเจิ้ง (政 Zhèng ?) แห่งเมืองฉิน มีความหมายตรงตัวว่า “ปฐมจักรพรรดิฉิน” พระองค์ทรงสถาปนาราชวงศ์ฉินเมื่อปีที่ 220 ก่อนคริสตกาล และทรงผนวกดินแดนจีนสำเร็จในปีที่ 221 ก่อนคริสตกาล เป็นอันสิ้นสุดยุครณรัฐ[4] พระองค์ไม่ทรงใช้ตำแหน่ง “หฺวัง” (ราชา) ดังที่เคยใช้กันมาในสมัยราชวงศ์ซางและราชวงศ์โจว แต่ทรงใช้ตำแหน่ง “หฺวังตี้” (ราชาธิราช หรือนิยมแปลกันว่า จักรพรรดิ) จึงถือกันว่า ทรงเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกแห่งประเทศจีน ตำแหน่ง “หฺวังตี้” นี้พระเจ้าแผ่นดินจีนทรงใช้สืบต่อกันมาอีกสองพันปี ในรัชสมัยของพระองค์ แม่ทัพนายกองของพระองค์มีบทบาทอย่างยิ่งในการขยายแว่นแคว้น การรบกับเผ่าเยฺว่ทางใต้เมืองฉู่ทำให้ดินแดนไป่เยฺว่ของเมืองหูหนานและกวั่งตงตกเป็นของเมืองฉิน ส่วนการรบกับพวกซฺยงหนูในเอเชียตอนกลางส่งผลให้เมืองฉินได้ดินแดนเอ้อเอ่อร์ตัวซือของกลุ่มซฺยงหนู แม้ที่สุดแล้วจะเป็นเหตุให้มั่วตู๋ ฉันยฺหวี ผู้นำซฺยงหนู สามารถผนวกดินแดนได้บ้างก็ตาม พระองค์ยังได้อำมาตย์ราชเสวกหลายคน เช่น หลี่ ซือ เจ้าพระยามหาอุปราช มาช่วยปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อจัดระเบียบประเพณีอันหลากหลาย[4] เป็นเหตุให้ทรงเผาตำรา ฝังบัณฑิต[1]…

Q:: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร  ปีการศึกษา 2561  ติดต่อใคร

A:: ติดต่อที่    มิสศิริพร หวังวนพัฒน์    ภ.ศุภนันท์ ขันธปรีชา    ม.จารึก ลอยสุวรรณ    มิสธณัฐวรรณ โอวาทสาร    

Q:: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   ครูผู้สอนระดับชั้น ป.6  ปีการศึกษา 2561  ติดต่อใคร

A:: ติดต่อที่    มิสธิดาพร ทองคำ    มิสฉวีวรรณ ศรีอุทัย    มิสสุทธิพร รอดสุวรรณ์    ม.ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่    ม.สุวิทย์ ปัญโญกลาง    มิสพร้อมพร รังสิยานนท์    ม.ธนายุทธ นามวงค์    มิสเกษสุดา คำลุน    มิสกิติยา อารักษ์    มิสวิกานดา จักรอิศราพงศ์    มิสธัญญาลักษณ์ ธัญญะประกอบ    มิสสุนิสา ลอยเลิศ    มิสวรารัตน์ ขาวงาม    ม.สมเกียรติ มูลใหม่    มิสกมลวรรณ จีรภิญญาภา    มิสณัฐธิดา ถนอมการ    ม.อโนชา จารุวัฒนจิตกุล    Mr.Fedel Rey

Q:: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ  ปีการศึกษา 2561  ติดต่อใคร

A:: ติดต่อที่    มิสวิรัชดา เลิศรมยานันท์    มิสไพจิต โกมาสถิตย์    มิสบุษบา ศุกระศร    ภ. พลากร เพียรพันธ์    มิสหทัยกาญจน์ ดวงรักษ์    มิสจุฑามาศ สุนทรพฤกษ์    

Q:: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   ครูผู้สอนระดับชั้น ป.5  ปีการศึกษา 2561  ติดต่อใคร

A:: ติดต่อที่    มิสสุวิมล ชัยพรเจริญศรี    มิสณพวรรณ์ วงค์ปั๋น    ม.นิรันดร ศรีวรกุล    มิสสุพัตรา มหายศ    ม.ไกรวุฒิ กตัญญูกุล    มิสฐิติชญาน์ ราชคำสุข    มิสวรรณิภา วันหวัง    มิสวิไลวรรณ เมฆโปธิ    มิสวิไลวรรณ เครือเทพ    ม.อภิสิทธิ์ สมุทเฉทวิรัตน์    มิสกรรณิกา ชวชาติ    ม.สุรวุธ จำรัส    มิสดารารัตน์ โสวะนา    มิสรสสริน มงคลเทพ    มิสสาธินี ยศวิทยากุล    ม.ยุทธพงศ์ ตะเวที    ม.ศุภกิจ คำลุน    Mr.Angelito Yutuc Yutuc

Q:: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4  ปีการศึกษา 2561  ติดต่อใคร

A:: ติดต่อที่    มิสพรฤดี จันทร์สอง    มิสจวงจันทร์ จิตติวัฒนพงศ์    ม.สมชาย พุทธิมา    ม.ธนพงศ์ มงคล    มิสจุฑารัตน์ เจริญสินธุ์    มิสณพวรรณ เมธีชุติกุล    ม.ทวีเกียรติ วิริยะนราทิพย์    ม.วิทยา ดวงจิต    มิสวิไลลักษณ์ ยลละออ    มิสอัมพร พิมพิสาร    มิสชนัฐฉัตร สุขเกษม    มิสศิริลักษณ์ ตันหล้า    มิสสมฤทัย เทศวิศาล    ม.สราวุธ ดรงค์ดุษฎี    มิสดารารัตน์ คำมาไว    มิสนฤมล ภักดี    มิสภิรญา รัตนรมย์    Miss Mary Jean

Q:: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   งานทะเบียนและวัดผล  ปีการศึกษา 2561  ติดต่อใคร

A:: ติดต่อที่    มิสหทัยกาญจน์ ดวงรักษ์    มิสทัศน์ทยา จินดาพงศ์    มิสนงลักษณ์ สมบูรณ์    ม.เอกกมล วงศ์บุตร    มิสชนิดา ขาวผ่อง    

Q:: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   ครูผู้สอนระดับชั้น ป.3  ปีการศึกษา 2561  ติดต่อใคร

A:: ติดต่อที่    มิสสุมาลี รังสิยนันทน์    ม.ภูพสิทธิ์ ประกันทะ    มิสรุ่งอรุณ ชัยเขต    ม.ศุภมิตร ประสบเกียรติ    มิสโสภิต สิงห์มณี    มิสวิภาภรณ์ สุภารัตน์    ม.กิตติศักดิ์ คำเรือง    มิสปิ่นแก้ว ไชยสลี    มิสศากุล ตานะเศรษฐ    มิสธนาภา ปาจุวัง    มิสสิริกาญจน์ พรหมวงศ์    มิสวาลียา บุญมี    มิสอรวรรณ สินารุณ    มิสเกศวดี แก้วศรี    มิสธิดาพร ดอนไชย    มิสนันทิยา ไทยใหม่    มิสกณิกนันต์ ศรเดช    ม.คุณากร วงษ์คำ    Miss Janice

Q:: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   งานห้องสมุด  ปีการศึกษา 2561  ติดต่อใคร

A:: ติดต่อที่    มิสสุรีย์พร ผโลศิลป์    มิสสุภาภรณ์ กำลัง    มิสอุไร ชัยคำวัง    มิสอรกนก เลิศธนาผล    

Q:: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   ครูผู้สอนระดับชั้น ป.2  ปีการศึกษา 2561  ติดต่อใคร

A:: ติดต่อที่    มิสสุพรรณา อินทรรัสมี    ม.แดน สุวรรณ    มิสสุรีย์รัตน์ วรรคตอน    ม.จิรศักดิ์ ศรีสุขประภัสสร    ม.ประสิทธิ์ ฟองผล    ม.ฉัตรชัย กาญจนะวรรธนะ    มิสจุฑามาศ ค่วยเทศ    มิสธนพร พันธ์ศุภะ    มิสณัฐยรัตน์ จันทร์เสนา    มิสประมวล พวงสี    มิสฐาปนี สิทธิเลิศ    มิสสวรักษ์สิตา ภัสรศักย์ วงษ์ฤทธิ์    มิสสุวิรดา เสนาประยูร    มิสธนพร ชำนาญศิลป์    มิสกนกวรรณ สายมา    Mr.Jason Yunting Celestial     Miss

Q:: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ  ปีการศึกษา 2561  ติดต่อใคร

A:: ติดต่อที่    ม.ธัชพล หาญประกอบสุข    ม.ธีรพงษ์ กันธราช    ม.นิมิตร วรรณพริ้ง    

Q:: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1  ปีการศึกษา 2561  ติดต่อใคร

A:: ติดต่อที่    มิสพัชรี พุฒิรัตนวัฒน์    ม.ประกิต รัศมีมารีย์    ม.นิวัติ ทิศรีชัย    มิสธณัฐวรรณ โอวาทสาร    ม.สงกรานต์ แสงแก้ว    มิสศศิภรณ์ เถระ    มิสณัฐรดา ชื่นจิตร์    ม.ขรรค์ชัย ริทู    มิสภัทรภร กัมปนาทบวร     มิสพีวรา สอาดล้วน    ม.สุทธินนท์ จาวพิทยาธระ    มิสปวีณา วิจิตรพร    มิสรัตนาภรณ์ สุดใจ    มิสพิมพ์วิไล หอมมณี    มิสศิริลักษณ์ ศิริวงศ์    มิสประไพพิมพ์ แดงสนั่น    Mr.Jacek Andrzej Pierzynski

Q:: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   ระดับชั้น ป.1  ปีการศึกษา 2561  ติดต่อใคร

A:: ติดต่อที่    มิสธณัฐวรรณ โอวาทสาร    มิสสุพรรณา อินทรรัสมี    มิสธณัฐวรรณ โอวาทสาร    มิสณัฐรดา ชื่นจิตร์    มิสณัฐรดา ชื่นจิตร์    ม.ประกิต รัศมีมารีย์    มิสณัฐรดา ชื่นจิตร์