เกี่ยวกับ MCP Blogs

ประวัติโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

คณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้มาก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามคำเชิญของท่านมุขนายกแปรอส ซึ่งเป็นผู้จัดหาที่ดินให้พร้อมทั้งให้ยืมเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้างโดยไม่คิดดอกเบี้ย เป็นโรงเรียนอันดับ 3 ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดทำการสอนเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2475 (ค.ศ.1932) โดยใช้อาคารข้างโบสถ์พระหฤทัยหลังเก่าเป็นอาคารเรียนชั่วคราว มีคุณพ่อเรอเน เมอนีเอร์เป็นผู้จัดการ และภราดาซีเมออนเป็นอธิการคนแรก ภราดาแอมโบรซิโอเป็นรองอธิการ และภราดาหลุยส์เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารเรียน บนพื้นที่ที่ซื้อจากหลวงอนุสารสุนทร ซึ่งอยู่ห่างจากโบสถ์พระหฤทัย ไปทาง ทิศใต้ราว 200 เมตร

พ.ศ. 2476 ย้ายโรงเรียน
นักเรียนได้ย้ายมาเรียนในที่ใหม่ ในอาคารเรียน 2 ชั้นยาว 46 เมตร เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2476ขณะนั้นโรงเรียนมีพื้นที่ 12 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา ทิศตะวันออกติดลำนํ้าปิง ทิศตะวันตกติดถนนเจริญประเทศ มีสนามฟุตบอลอยู่หน้าอาคารอำนวยการและ มีอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ตผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียลอยู่ระหว่างอาคารทั้งสองมีครูเริ่มแรกจำนวน 9 คน และนักเรียนเริ่มแรก จำนวน 116 คน

พ.ศ. 2489 รับรองวิทยฐานะ
โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนั้นมี จำนวนนักเรียน 400 คน

พ.ศ. 2492 เปิดชั้นเรียนเพิ่ม
ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้เปิดแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย ในขณะนั้นเรียกการศึกษาในระดับนี้ว่า “เตรียมอุดมศึกษา”

พ.ศ. 2496 สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม
โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนเป็นอาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นที่เก็บรถจักรยานของนักเรียน อาคารเรียนหลังนี้มีชื่อว่า “อาคารมารีย์”

พ.ศ. 2500 สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม
โรงเรียนได้สร้างอาคารเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลัง เป็นอาคาร 3 ชั้น ชั้นบนสุดเป็นห้องประชุมชั้นล่างเป็น ห้องทำงานของครู ชั้น 2 และ 3 เป็นห้องเรียน อาคารหลังนี้ชื่อว่า “อาคารมงฟอร์ต”

พ.ศ. 2502 ขยายพื้นที่และต่อเติมอาคารมงฟอร์ต
โรงเรียนได้ซื้อที่ดินทางทิศใต้อีก 330 ตารางวา และได้ต่อเติม “อาคารมงฟอร์ต” ออกไปทางด้าน
ทิศตะวันออก เป็นอาคารทรงเดียวกัน 3 ชั้น

พ.ศ. 2506 ขยายพื้นที่
โรงเรียนได้ซื้อที่ดินติดกับด้านทิศเหนืออีก 4 ไร่

พ.ศ. 2513 ย้ายแผนกประถม
โรงเรียนได้แบ่งนักเรียนแผนกประถมจากแผนกมัธยม และย้ายแผนกประถมไปอยู่ที่ถนนช้างคลานบนพื้นที่ประมาณ 9 ไร่ และได้สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7 (ในขณะนั้น)

พ.ศ. 2516 สร้างอาคารเรียนเพิ่ม
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้สร้างอาคารอีก 1 หลัง เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2

พ.ศ. 2518 รับนักเรียนหญิง
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยรับนักเรียนหญิงในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยังคงรับเฉพาะนักเรียนชาย

พ.ศ. 2522 สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รื้ออาคารเรียนหลังแรกสุด เพราะชำรุดและได้สร้างอาคารใหม่ 4 ชั้น บนพื้นที่ด้านหลังอาคารเรียนหลังเดิม และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานนามอาคารเรียนหลังนี้ว่า “สามัคคีนฤมิต”

พ.ศ. 2527 เริ่มก่อสร้างแผนกมัธยมในที่ใหม่
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้เริ่มก่อสร้างแผนกมัธยมในที่แห่งใหม่ เนื้อที่ 52 ไร่ บนถนนมหิดล ตำบลท่าศาลา ใกล้กับโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

พ.ศ. 2528 ย้ายแผนกประถม และแผนกมัธยม

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ย้ายกลับมายังถนนเจริญประเทศ และย้ายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) ไปยังสถานที่ตั้งใหม่บนถนนมหิดล

พ.ศ. 2529 ทำพิธีเปิดแผนกมัธยม
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเป็ดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ในที่ตั้งใหม่อย่างเป็นทางการ

พ.ศ. 2541 ขยายพื้นที่โรงเรียน
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ซื้อที่ดินบริเวณหลังโรงเรียนเพิ่มไปจนติดแม่นํ้าปิงฝั่ง ตะวันตกอีกประมาณ 10 ไร่ และได้ทำการปรับปรุงพื้นที่เปลี่นสวนสุขภาพ สนามฟุตบอล สนามวอลเลย์บอลสวนสมุนไพร สวนเกษตร ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ประกาศบริเวณริมฝั่งแม่นํ้า เป็นที่รักษาพืชพันธุ์พร้อมทั้งได้เริ่มก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆ โดยรอบโรงเรียนเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอน

พ.ศ. 2547 เปิดโครงการ English Program (EP)
โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา โดยเริ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และขยายชั้นเรียนปีละ 2 ชั้น จนครบชั้นเรียน

พ.ศ. 2551
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเริ่มการเป็นนิติบุคคลโดยได้มีการบริหาร และการดำเนินกิจการของโรงเรียนเป็น 2 แผนก คือ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

พ.ศ. 2552 เปิดรับนักเรียนหญิง
โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนหญิง โดยเริ่มรับตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และขยายเพิ่มปีละ 1 ชั้น

พ.ศ. 2553 แยกการบริหารงานเป็น 2 แผนก
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม แยกการบริหารงานออกจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนละ 1 คน

พ.ศ. 2553 ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เซนต์หลุยส์ มารีย์
ได้ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เซนต์หลุยส์ มารีย์ขึ้น ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554 เสกอาคารศูนย์การเรียนรู้เซนต์หลุยส์ มารีย์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณเสกอาคารศูนย์การเรียนรู้เซนต์หลุยส์ มารีย์ ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 วางศิลาฤกษ์สระว่ายน้ำ Simeon 1932
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สระว่ายน้ำส่งเสริมสุขภาพฉลอง 80 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (Simeon 1932) ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556 ก่อสร้าง Montfort Sunshade ก่อสร้าง Green Dome ก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล และก่อสร้างอาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ก่อสร้าง Montfort Sunshade ขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ก่อสร้าง Green Dome ขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล ขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ก่อสร้างอาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา ขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557 ก่อสร้างกันสาดอาคารสามัคคีนฤมิต และก่อสร้างสนามไดร์ฟกอล์ฟ
Golf Impact Drills
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ก่อสร้างกันสาดอาคารสามัคคีนฤมิตขึ้นในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ก่อสร้างสนามไดร์ฟกอล์ฟ Golf Impact Drills ขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมวอร์คเวย์ หลังคาคลุมทางเดินวอร์คเวย์
ร้านผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ และหลังคาสนามไดร์กอล์ฟ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมวอร์คเวย์จากอาคารสระว่ายน้ำไปกรีนโดมจนถึงถนนเลียบริมน้ำปิง เริ่มก่อสร้างวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินวอร์คเวย์ ด้านหลังสระว่ายน้ำถึงด้านข้างห้องพยาบาล เริ่มก่อสร้างวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ก่อสร้างร้านผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ เริ่มก่อสร้างวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ก่อสร้างหลังคาสนามไดร์กอล์ฟ เริ่มก่อสร้างวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559 ก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และเริ่มก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560 ตั้งชื่อ Saint Gabriel Hall และอาคารอัสสัมชัญ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ตั้งชื่ออาคารโรงอาหารและหอประชุม มีชื่อว่า
“Saint Gabriel Hall” ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้เปลี่ยนชื่ออาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา เป็น “อาคารอัสสัมชัญ” ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560