การขอรับเงินค่าจัดการศพ เงินสงเคราะห์ครอบครัว (ส.พ.ค.เชียงใหม่)

 เอกสาร/หลักฐานการขอรับเงินค่าจัดการศพ งวดที่ 1  ใบมรณบัตร สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่เสียชีวิต (ประทับตรา “ตาย”) บัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกที่เสียชีวิต สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับเงิน เอกสาร/หลักฐานการขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาปกหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร (เพื่อการโอนเงินเข้า) สำเนาทะเบียนบ้าน  กรณีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล/หย่า/กรณีเป็นบุตรบุญธรรม ต้องแนบสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย การขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ผู้มีสิทธิทุกคนต้องไปบันทึกปากคำต่อหน้าเจ้าหน้าที่  

 1.  เอกสาร/หลักฐานการขอรับเงินค่าจัดการศพ งวดที่ 1
 •  ใบมรณบัตร
 • สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่เสียชีวิต (ประทับตรา “ตาย”)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกที่เสียชีวิต
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับเงิน
 1. เอกสาร/หลักฐานการขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาปกหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร (เพื่อการโอนเงินเข้า)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 1.  กรณีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล/หย่า/กรณีเป็นบุตรบุญธรรม ต้องแนบสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย
 2. การขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ผู้มีสิทธิทุกคนต้องไปบันทึกปากคำต่อหน้าเจ้าหน้าที่

 

แหล่งที่มา : สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูเชียงใหม่

โพสต์โดย : ภานุวัฒน์ ต๊ะลือ

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply