Q:: อยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ   กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  ปีการศึกษา 2561  ติดต่อใคร

A:: ติดต่อที่    ม.ประกิต รัศมีมารีย์    มิสพัชรี พุฒิรัตนวัฒน์    มิสพีวรา สอาดล้วน    ม.นิวัติ ทิศรีชัย    ม.สุทธินนท์ จาวพิทยาธระ    มิสภัทราภรณ์ เผ่าเต็ม    ม.เขมภพ วงค์จี๋    ม.แดน สุวรรณ    ม.สุวิทย์ ปัญโญกลาง    มิสศศิภรณ์ เถระ    ม.ภูพสิทธิ์ ประกันทะ    มิสดารารัตน์ คำมาไว    มิสโสภิต สิงห์มณี    ม.ขรรค์ชัย ริทู    มิสรัตนาภรณ์ สุดใจ    ม.ศุภกิจ คำลุน    ติดต่อที่    ม.ประกิต รัศมีมารีย์    มิสพัชรี พุฒิรัตนวัฒน์    มิสพีวรา สอาดล้วน    ม.นิวัติ ทิศรีชัย    ม.สุทธินนท์ จาวพิทยาธระ    มิสภัทราภรณ์ เผ่าเต็ม    ม.เขมภพ วงค์จี๋    ม.แดน สุวรรณ    ม.สุวิทย์ ปัญโญกลาง    มิสศศิภรณ์ เถระ    ม.ภูพสิทธิ์ ประกันทะ    มิสดารารัตน์ คำมาไว    มิสโสภิต สิงห์มณี    ม.ขรรค์ชัย ริทู    มิสรัตนาภรณ์ สุดใจ    ม.ศุภกิจ คำลุน    

Leave a Reply