“ธนาคารชีวภาพแห่งชาติ” เก็บรักษาพันธุกรรมพืชไทย

ไบโอเทค สวทช. จับมือ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เก็บอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชในธนาคารชีวภาพ พร้อมร่วมพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อใช้จำแนกพืชได้แม่นยำ  ประเทศไทยมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยเฉพาะด้านพันธุ์พืช ซึ่งปัจจุบัน จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก พื้นที่ป่าที่ลดลง รวมถึงความไม่รู้ของมนุษย์ในการใช้ทรัพยากร ทำให้การอนุรักษ์ทั้งในระดับชนิดและระดับพันธุกรรมพืชทวีความสำคัญขึ้นต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรในอนาคต ดังนั้นวิทยาการในการอนุรักษ์และจำแนกเชื้อพันธุกรรมพืชจึงมีบทบาทสำคัญที่จะดำรงทรัพยากรนี้ให้คงอยู่เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ไบโอเทค สวทช. จับมือ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เก็บอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชในธนาคารชีวภาพ พร้อมร่วมพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อใช้จำแนกพืชได้แม่นยำ ประเทศไทยมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยเฉพาะด้านพันธุ์พืช ซึ่งปัจจุบัน จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก พื้นที่ป่าที่ลดลง รวมถึงความไม่รู้ของมนุษย์ในการใช้ทรัพยากร ทำให้การอนุรักษ์ทั้งในระดับชนิดและระดับพันธุกรรมพืชทวีความสำคัญขึ้นต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรในอนาคต ดังนั้นวิทยาการในการอนุรักษ์และจำแนกเชื้อพันธุกรรมพืชจึงมีบทบาทสำคัญที่จะดำรงทรัพยากรนี้ให้คงอยู่เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ วิจัย และใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชเหล่านี้ในธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (Biobank) ในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่ม และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืนรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวว่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในฐานะองค์กรหลักที่มีบทบาทหน้าที่ด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืชนอกถิ่นที่อยู่อาศัย ได้ศึกษา รวบรวมพันธุ์พืชโดยเฉพาะกล้วยไม้ ขิงข่า สมุนไพรและไม้หายากไว้กว่า 3,000 ชนิด และได้ดำเนินการเพาะขยายพันธุ์เพื่อสนับสนุนการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งด้านการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนา ตลอดจนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และนำกลับคืนถิ่น โดยความร่วมมือในครั้งนี้ทางสวนพฤกษศาสตร์จะดำเนินการคัดเลือกและจัดเตรียมเชื้อพันธุกรรมพืชที่ยังคงมีชีวิตและสามารถขยายพันธุ์ได้ พร้­อมรับรองลักษณะทางพฤกษศาสตร์ให้กับทาง ไบโอเทค สวทช. เพื่อเก็บรักษาในธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติต่อไป ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทค สวทช. กล่าวว่า ไบโอเทค สวทช. มีการจัดตั้งธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ หรือ ไบโอแบงก์ (Biobank) เพื่อให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านความมั่นคงให้กับสินทรัพย์ชีวภาพของประเทศ โดย ไบโอแบงก์ จะทำหน้าที่เก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมของทรัพยากรชีวภาพในสภาพปลอดเชื้อ ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียจากปัจจัยต่างๆ เช่น ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ซึ่งความร่วมมือกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ในครั้งนี้ "นอกจากการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชสมุนไพรในไบโอแบงก์แล้ว ยังได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมหรือ DNA Barcode เพื่อใช้ร่วมกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ในการจำแนกพันธุ์พืชที่มีความแม่นยำสูง เพื่อรองรับการนำพืชไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตอีกด้วย” ดร.สมวงษ์กล่าว

 

อ้างอิง : จับมือสร้าง “ธนาคารชีวภาพแห่งชาติ” เก็บรักษาพันธุกรรมพืชไทย||https://mgronline.com/science/detail/9610000027904

แหล่งที่มา : https://mgronline.com/science/detail/9610000027904

โพสต์โดย : สุทธิรักษ์ ศรีวรรณ

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply