Singapore Vision สอนให้น้อยเรียนรู้ให้มากขึ้น

แชร์ บทความเกี่ยวกับการศึกษาของ ประเทศสิงค์โป สำหรับผู้ที่สนใจ ภาพประกอบอาจดูไม่ได้ให้เปิดเข้าไปในไฟล์ที่แนบมา Singapore Vision สอนให้น้อยเรียนรู้ให้มากขึ้น Teach Less, Learn More สอนให้น้อยเรียนรู้ให้มากขึ้น คือกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาของสิงคโปร์ที่สร้างขึ้นเพื่อเตรียมประเทศให้พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรอบความคิดที่ใหญ่กว่า ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ 4 อย่างที่สัมพันธ์ต่อกัน ได้แก่ แชร์ บทความเกี่ยวกับการศึกษาของ ประเทศสิงค์โป สำหรับผู้ที่สนใจ ภาพประกอบอาจดูไม่ได้ให้เปิดเข้าไปในไฟล์ที่แนบมา

Singapore Vision สอนให้น้อยเรียนรู้ให้มากขึ้น
Teach Less, Learn More สอนให้น้อยเรียนรู้ให้มากขึ้น คือกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาของสิงคโปร์ที่สร้างขึ้นเพื่อเตรียมประเทศให้พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรอบความคิดที่ใหญ่กว่า ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ 4 อย่างที่สัมพันธ์ต่อกัน ได้แก่

วิสัยทัศน์ที่ 1. วิสัยทัศน์เพื่อประเทศชาติโดยรวม : โรงเรียนนักคิด ประเทศแห่งการเรียนรู้ คือวิสัยทัศน์อย่างแรกในกรอบความคิดของสิงคโปร์ วิสัยทัศน์ที่สำคัญของชาตินี้ถูกฝังลึกอยู่ในปรัชญาการศึกษาของสิงคโปร์ทุกแห่ง เป็นการสร้างวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวกับการสร้างชุดทักษะชีวิตที่สำคัญคือ การคิด การสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา สร้างเจตคติ การทำงานร่วมกัน ความสนใจใคร่รู้ และนิสัย ความอดทนต่อความไม่ชัดเจน ความเพียรพยายาม ให้แก่นักเรียน ปลูกฝังความคิดเรื่องนวัตกรรมและความกระหายสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นส่วนสำคัญของความมั่งคั่งต่อตนเองและประเทศชาติโดยรวม วิสัยทัศน์ที่ 2 เปลี่ยนแปลงโรงเรียน : สอนให้น้อยเรียนรู้ให้มากขึ้น หมายความว่า ครูผู้สอนจะต้องเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนของตนเอง เปลี่ยนจากเดิมที่ยืนและให้ความรู้ ในศตวรรษที่ 20 มาเป็นรูปแบบการสอนในศตวรรษที่ 21 ครูทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ สอนให้น้อยเรียนรู้ให้มากขึ้น หมายถึงการคุณครูจะสร้างแรงกระตุัุ้นผ่าน PBL (Project Based Learning) แล้วให้เด็กคิด ถามคำถาม ตอบปัญหา ที่ให้เด็กคิดใฝ่รู้ อยากเรียนรู้ ฝึกกระบวนการการแก้ปัญหาให้กับเค้าในระบบชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องทุกๆ ชั่วโมง บรรยากาศการเรียนเปลี่ยนไป ครูผู้สอนไม่ได้เป็นศูนย์กลาง ครูเคลื่อนที่หลากหลาย ความรู้ที่หลากหลาย เคลื่อนย้ายความรู้อย่างหลากหลาย เด็กมีแรงกระตุ้นในการใฝ่รู้ และเตรียมพร้อมและพร้อมที่จะสร้างนวัตกรรม ความคิดเชิงสร้างสรรค์ออกมา (ซึ่งแตกต่างจากระบบโรงเรียนไทย เราจะมีชั่วโมงสอน ความคิด และ มีหน่วยสอนเรื่องความคิด แต่ของเค้าเป็นรูปแบบปฏิบัติที่เค้าใช้ตลอดเวลา ฝึกเด็กตลอดเวลา ซึ่งแตกต่าง

วิสัยทัศน์ที่ 3 วิสัยทัศน์เพื่อการปฏิบัติ กลยุทธ์ดึงหย่อนตึง เป็นกลยุทธ์ในการสอน ตึงแรกหมายถึงตึงในแง่ของกรอบของหลักสูตรที่ต้องการ หย่อนหมายถึง หย่อนในกระบวนการสอนปรับกลยุทธ์และวิธีในการสอน ตึงหลัง คือการตึงในกรอบของผลลัพท์ที่จะเกิดขึ้น ด้วยกรอบรูปแบบตึงหย่อนตึง นี้ ทำให้โรงเรียนสามารถเดินตามกรอบที่วางไว้ และปรับกลยุทธ์ในการสอน และยังคงผลลัพท์สิ่งที่ต้องการไว้ได้ เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ดี วิสัยทัศน์ที่ 4 วิสัยทัศน์เพื่อความร่วมมือ PLC Professional Learning Community TLLM (Teach Less Learn More) เป็นการสอนให้น้อยลงเรียนรู้ให้มากขึ้น สิงคโปร์สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อให้ ครูของเค้าสอนให้น้อย ให้เด็กเรียนรู้มากขึ้น หมายถึง ครูผู้น้อยลงให้เด็กคิดมากขึ้น แต่ครูต้องเตรียมการสอนที่หลากหลายมากขึ้น ปรับสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน ต้องเตรียม Project Based Learning ,Problem Based Learning และต้องเตรียมองค์ความรู้ที่หลากหลายไว้สอนนักเรียน โดยครูจะทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ชี้นำให้กับเค้าในกระบวนการต่างๆ ที่แตกต่างกันของแต่ละคนหรือกลุ่มในห้องเรียนPLC ทำหน้าที่ในการพัฒนากระบวนการ รูปแบบ ร่วมถึง การสร้างกระบวนการสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ด้วยคำถาม ให้เด็กเกิดกระบวนการคิด แก้ไขปัญา สร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมา สิงคโปร์ได้รับการยอมรับเรื่องการศึกษาที่ชัดเจนทั้งเป้าหมายและกระบวนการ การยอมรับร่วมกัน และ เดินไปข้างหน้า ด้วยความมั่นใจ ประเทศไทยละเรามีความชัดเจน ในเป้าหมาย ในกระบวนการ ในการยอมรับร่วมกัน หรือไม่เป็นคำตอบที่ต้องรอเวลา หรือเป็นเพียงความฝัน บทความบ้างส่วนจากในหนังสือ ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 โดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์ แปล จาก 21st Century Skill Rethinking how students Learn ผู้เขียน James Bellanca , Ron Brandt

อ้างอิง : http://www.schoolguide.in.th/index.php?option=com_school&view=contentdetail&id=3&Itemid=56||http://www.schoolguide.in.th/index.php?option=com_school&view=contentdetail&id=3&Itemid=56

แหล่งที่มา : http://www.schoolguide.in.th/index.php?option=com_school&view=contentdetail&id=3&Itemid=56

ไฟล์แนบ 18696.doc

โพสต์โดย : สิงห์คำ เจนจิตร์สันติ

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply