Computer Networking

Computer Network

Computer Network คือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายถึงการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเข้าด้วยกันด้วยสายเคเบิล หรือสื่ออื่นๆ ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับส่งข้อมูลแก่กันและกันได้ ในกรณีที่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลาง เราเรียกคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์กลางนี้ว่า โฮสต์ (Host) และเรียกคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เข้ามาเชื่อมต่อว่า ไคลเอนต์ (Client/Terminal)

Types

1.BAN-body area network (BAN), also referred to as a wireless body area network (WBAN) or a body sensor network (BSN), is a wireless network of wearable computing devices. [1][2][3][4][5] BAN devices may be embedded inside the body, implants, may be surface-mounted on the body in a fixed position Wearable technology or may be accompanied devices which humans can carry in different positions, in clothes pockets, by hand or in various bags.

2.PAN-personal area network (PAN) is a computer network used for data transmission amongst devices such as computers, telephones, tablets and personal digital assistants. PANs can be used for communication amongst the personal devices themselves, or for connecting to a higher level network and the Internet.

3.LAN-local area network (LAN) is a computer network that interconnects computers within a limited area such as a residence, school, laboratory, university campus or office building.[1] By contrast, a wide area network (WAN) not only covers a larger geographic distance, but also generally involves leased telecommunication circuits.

4.CAN-campus network, campus area network, corporate area network or CAN is a computer network made up of an interconnection of local area networks (LANs) within a limited geographical area.

5.MAN-metropolitan area network (MAN) is a computer network that interconnects users with computer resources in a geographic area or region larger than that covered by even a large local area network (LAN) but smaller than the area covered by a wide area network (WAN). The term MAN is applied to the interconnection of networks in a city into a single larger network which may then also offer efficient connection to a wide area network.

6.WAN-wide area network (WAN) is a telecommunications network or computer network that extends over a large geographical distance. Wide area networks are often established with leased telecommunication circuits.

7.SAN-storage area network (SAN)[1] is a network which provides access to consolidated, block level data storage. SANs are primarily used to enhance storage devices, such as disk arrays, tape libraries, and optical jukeboxes, accessible to servers so that the devices appear to the operating system as locally attached devices.

CR:https://th.wikipedia.org/wiki/หน้าหลัก

Leave a Reply