กำหนดวันสำคัญทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 1 มกราคม วันสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีของพระเป็นเจ้า วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ วันพุธที่ 6 มีนาคม วันพุธรับเถ้า วันอังคารที่ 19 มีนาคม วันสมโภชนักบุญโยเซฟภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์

วันอังคารที่ 1 มกราคม วันสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีของพระเป็นเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

วันพุธที่ 6 มีนาคม วันพุธรับเถ้า

วันอังคารที่ 19 มีนาคม วันสมโภชนักบุญโยเซฟภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน วันอาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน)

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน วันสมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน วันสมโภชพระจิตเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน วันสมโภชพระตรีเอกภาพ

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน วันสมโภชพระวรกายพระโลหิตพระคริสตเจ้า

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน วันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม วันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน วันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม วันสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล

วันพุธที่ 25 ธันวาคม วันสมโภชพระคริสตสมภพ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

เดือนสำคัญในปฏิทินคาทอลิก

มีนาคม เดือนแห่งนักบุญโยเซฟ
เดือนพฤษภาคม เดือนแห่งแม่พระ
เดือนมิถุนายน เดือนแห่งดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
เดือนสิงหาคม เดือนแห่งดวงหทัยนิรมลของแม่พระ
เดือนตุลาคม เดือนแห่งแม่พระลูกประคำ
เดือนพฤศจิกายน เดือนระลึกถึงผู้ตายและวิญญาณในไฟชำระ ฉลองนักบุญทั้งหลาย

 

อ้างอิง : ข่าวสาร||http://www.catholic.or.th/main/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/9571-calendarcatholic2019

แหล่งที่มา : http://www.catholic.or.th/main/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/9571-calendarcatholic2019

โพสต์โดย : ณธภัท ภูษิมงคลกุล

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply