คำขวัญและสารวันเด็ก ประจำปี 2562

คำขวัญวันเด็ก        เด็ก   เยาวชน  จิตอาสา  ร่วมพัฒนาชาติ   สาร    พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ"  ประจำปีพุทธศักราช 2562  

คำขวัญวันเด็ก

       เด็ก   เยาวชน  จิตอาสา  ร่วมพัฒนาชาติ

 

สาร    พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ"  ประจำปีพุทธศักราช 2562

     เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาศักยภาพจึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย  ทั้งในด้านการพัฒนาการด้านสติปัญญา  ด้านวิชาการ  และด้านทักษะทางอารมณ์อย่างสมดุล  พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิดและทำสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม และมีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

     วันเด็กแห่งชาติปีนี้  ผมได้มอบคำขวัญว่า "เด็ก  เยาวชน  จิตอาสา  ร่วมพัฒนาชาติ"  โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารีและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม  รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยใจที่รักและยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ  ดังนั้น  เมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตเป็นสาธารณะประกอบกับความรู้ความสามารถแล้ว ก็จะสามารถปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป

     เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปีพุทธศักราช 2562  ผมขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนคนไทยที่รักทุกคน  และขออวยพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ  มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์  แข็งแรง เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

 

                                                                                              พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา

                                                                                                       นายกรัฐมนตรี

 

แหล่งที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 33066.docx

โพสต์โดย : ภานุวัฒน์ ต๊ะลือ

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply