HALL OF FRAME- หอแห่งเกียรติยศ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หอแห่งเกียรติยศ

หอเกียรติยศ บางครั้งอาจเรียก “หอเรืองนาม” (Hall of fame) หมายถึงพิพิธภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูบุคคลที่มุ่งมั่นอย่างสูงที่ได้ประกอบคุณงามความดีและมีความวิริยะสูงสุดจนประสบผลสำเร็จในกิจกรรมสาขาต่างๆ ในบางกรณี หอเกียรติยศอาจประกอบด้วยห้องโถงและห้องต่างๆ หรือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและแสดงสิ่งเชิดชูเกียรติยศของผู้ได้รับการยกย่อง เช่น รูปปั้น โล่ ถ้วยรางวัล เข็มขัดแชมเปี้ยน รวมทั้งสิ่งของที่ระลึกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่หอเกียรติยศบางแห่งก็ทำเพียงแต่แสดงรูปปั้นท่อนบนพร้อมการจารึกชื่อบุคคลผู้ได้รับการเชิดชูจากตามประเภทที่หอแห่งนั้นๆ ดำเนินการโดยไม่แสดงสิ่งของ เช่น ที่วิหารวาลฮาลลา

หอเกียรติยศ ได้รับการแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ไว้หลายประเภทได้แก่

  • หอเกียรติยศด้านดนตรี

  • หอเกียรติยศด้านการแสดง

  • หอเกียรติยศด้านการกีฬา

  • หอเกียรติเฉพาะด้นอื่นๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์คิดค้น

  • หอเกียรติยศที่เก่าแก่แห่งหนึ่งที่นับเป็นตัวอย่างได้คือ “วิหารวาลฮาลลา” หรือ หอเกียรติยศและชื่อเสียงแห่งเยอรมัน ในแคว้นบาวาเรียซึ่งเปิดเมื่อ พ.ศ. 2355

    นอกจากหอเกียรติยศซึ่งเป็นอาคารแล้ว ยังมีรูปแบบที่ใช้บาทวิถีเป็นที่แสดงที่เรียกว่า “บาทวิถีแห่งผู้เรืองนาม” (Walk of fame) เช่น บาทวิถีแห่งผู้เรืองนามในฮอลลีวูด บาทวิถีแห่งผู้เรืองนามแห่งแคนาดา บาทวิถีแห่งผู้เรืองนามแห่งเซนต์หลุยส์

  • อ้างอิง https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A8

Leave a Reply