รูปร่าง2มิติและรูปทรง3มิติ

ภาพ 2 มิติ (รูปร่าง) ภาพ 2 มิติ หรือ รูปร่าง คือ  การต่อกันของเส้นตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป  วิธีการเขียนภาพ 2 มิติ ภาพ 2 มิติ มีความกว้างกับความยาวไม่มีความหนาเกิดจากเส้นรอบนอกที่แสดงพื้นที่ขอบเขตของรูปต่าง ๆ เช่น

ภาพ 2 มิติ (รูปร่าง)

ภาพ 2 มิติ หรือ รูปร่าง คือ  การต่อกันของเส้นตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป  วิธีการเขียนภาพ 2 มิติ ภาพ 2 มิติ มีความกว้างกับความยาวไม่มีความหนาเกิดจากเส้นรอบนอกที่แสดงพื้นที่ขอบเขตของรูปต่าง ๆ เช่น รูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม หรือ รูปอิสระที่แสดงเนื้อที่ของผิวที่เป็นระนาบมากกว่าแสดงปริมาตรหรือมวล
งาน 2 มิติเราจะพบได้ในงานจิตรกรรมและงานภาพพิมพ์ เพราะเกิดจากการใช้เส้นและสีในการส้รางงาน และมีระนาบ 2 ระนาบคือ กว้างและยาว
 
 

 


ตัวอย่างภาพ 2 มิติ หรือ รูปร่าง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เรามองเห็นได้รอบๆตัวเรา มีรูปร่างแตกต่างกันไป รูปร่างเป็นลักษณะระนาบแบน 2มิติ มีความกว้างกับความยาว เกิดจากเส้นรอบนอกที่แสดงพื้นที่ขอบเขต โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

1. รูปร่างเรขาคณิต เป็นรูปร่างที่มีโครงสร้างแน่นอนเกิดจากการสร้างของมนุษย์สามารถระบุชื่อเรียกได้ ซึ่งพบเห็นในชีวิตประจำวัน เช่น รูปร่างสามเหลี่ยม รูปร่างสี่เหลี่ยม รูปร่างวงกลม เป็นต้น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปร่าง

 

 

รูปร่างเรขาณคิต 

2.รูปร่างอิสระ เป็นรูปร่างที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน เปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนไหวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถระบุชื่อเรียกได้ชัดเจน เช่น รูปร่างของใบไม้ ก้อนเมฆ ถุงเท้า เป็นต้น
 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปร่างอิสระ

 
รูปร่างอิสะ
 

3. รูปร่างตามธรรมชาติ   เป็นรูปร่าง ที่เกิดขึ้นเองตาม ธรรมชาติที่เราได้พบเห็นกันอยู่ทุกวัน เช่น คน สัตว์ พืช เป็นต้น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปร่างในธรรมชาติ

 
รูปร่าง 2 มิติ ตามธรรมชาติ

 

 

ตัวอย่างภาพผลงานที่เป็น 2 มิติ

 

 

 
 
 
ภาพ 3 มิติ (รูปทรง)
 
 ภาพ 3 มิติ หรือรูปทรง คือ  การเขียนภาพโดยการนำพื้นผิวแต่ละด้านของชิ้นงานมาเขียนประกอบกันเป็นรูปเดียว ทำให้สามารถมองเห็นลักษณะรูปร่าง พื้นผิว ได้ทั้งความกว้าง ความยาว และความหนาของชิ้นงาน หรือ เป็นการเพิ่มเติมแสงเงา ให้วัตถุดูมีความมืดและสว่างตามค่าน้ำหนักแสงเงา ทำให้ภาพสามมิติมีลักษณะคล้ายกับการมองชิ้นงานจริง ภาพสามมิติที่เขียนในงานเขียนแบบมีหลายประเภท แต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันในการวางมุมการเขียน และขนาดของชิ้นงานจริง กับขนาดชิ้นงานในการเขียนแบบซึ่งผู้เขียนแบบต้องศึกษาลักษณะของภาพสามมิติแต่ละประเภทต่างๆ ให้เข้าใจ เพื่อสามารถปฏิบัติการเขียนแบบได้อย่างถูกต้อง 


ตัวอย่างภาพ 3 มิติ หรือ รูปทรง

 
 

1.รูปทรงเรขาคณิต เป็นรูปทรงที่มีโครงสร้างแน่นอนสามารถระบุชื่อเรียกได้ เช่นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก ทรงกลม พีระมิด กรวย

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

 

         รูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ

2.รูปทรงอิสระ เป็นรูปทรงที่มีโครงสร้างไม่แน่นนอน มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติและเกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างขึ้น เช่น รูปทรงของสัตว์ต่างๆ รูปทรงก้อนหิน รูปทรงหยดน้ำ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปทรงอิสระ

 
ก้อนหิน เป็นรูปทรงอิสระ 3 มิติ 

 

 

3. รูปทรงจากธรรมชาติ รูปทรงที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเช่น คน สัตว์ พืช โดยการนำมาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะในลักษณะ 3 มิติ รูปทรงประเภทนี้จะให้ความรู้สึกมีชีวิต

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปทรงจากธรรมชาติ

 
รูปทรงของสัตว์ เป็นรูปทรงจาดธรรมชาติ เป็น 3 มิติ
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เป็น 3 มิติ
 

 

 

 

เปรียบเทียบรูป 2 มิติ กับ 3 มิติ

 

 
 

 
เปลี่ยนจากรูปทรง  3 มิติ เป็นรูปร่าง 2 มิติ

อ้างอิง : ภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ (รูปร่าง-รูปทรง)||https://sites.google.com/site/tharikaart2018/home/phaph-2-miti-laea-3-miti

แหล่งที่มา : https://sites.google.com/site/tharikaart2018/home/phaph-2-miti-laea-3-miti

โพสต์โดย : วิกานดา จักรอิศราพงศ์

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply