โรงเรียนสอบผ่าน (บน) ระบบประเมินสอบตก

TDRI Factsheet 16 โรงเรียนสอบผ่าน (บน) ระบบประเมินสอบตก ภาพที่เป็นอยู่ – การประเมินเพื่อผ่าน สร้างภาพด้านบวก – ภาครัฐประเมินคุณภาพ ตัวชี้วัดส่วนใหญ่เป็นเรื่องนามธรรมวัดผลยาก – โรงเรียนต้องสร้างกิจกรรมแบบฉาบฉวยเพื่อตอบตัวชี้วัด – โรงเรียนต้องเอกสารมหาศาลไม่เกี่ยวพันกับคุณภาพการเรียนการสอน – ผลสอบนักเรียนสำคัญน้อยคิดเป็นเพียง 20

Factsheet16-4

TDRI Factsheet 16 โรงเรียนสอบผ่าน (บน) ระบบประเมินสอบตก

ภาพที่เป็นอยู่ – การประเมินเพื่อผ่าน สร้างภาพด้านบวก

– ภาครัฐประเมินคุณภาพ ตัวชี้วัดส่วนใหญ่เป็นเรื่องนามธรรมวัดผลยาก

– โรงเรียนต้องสร้างกิจกรรมแบบฉาบฉวยเพื่อตอบตัวชี้วัด

– โรงเรียนต้องเอกสารมหาศาลไม่เกี่ยวพันกับคุณภาพการเรียนการสอน

– ผลสอบนักเรียนสำคัญน้อยคิดเป็นเพียง 20 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100

ภาพที่อยากเห็น – การประเมินเพื่อพัฒนา (ต้อง) ยอมรับความจริงด้านลบและมุ่งแก้ไขปรับปรุง

  •  ภาครัฐ

– ร่วมพัฒนาระบบประเมินภายใน

– เข้าช่วยเหลือโรงเรียนที่มีปัญหา เช่น ผลสอบมาตรฐานต่ำ

– ประเมินเฉพาะเรื่อง – เฉพาะพื้นที่

– เปิดเผยข้อมูลผลประเมินทั้งหมดสู่สาธารณะ

– วิจัย-จัดการความรู้เกี่ยวกับระบบประเมิน

  • โรงเรียนประเมินตัวเอง

– กำหนดเกณท์ประเมินเพื่อตอบโจทย์ของตน

– ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมประเมิน

– เน้นประเมินคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอน

– นำผลประเมินไปพัฒนาตัวเอง

อ้างอิง : โรงเรียนสอบผ่าน (บน) ระบบประเมินสอบตก||https://tdri.or.th/2014/05/tdri-factsheet-16/

แหล่งที่มา : www.tdri.com

โพสต์โดย : ธิดาพร ทองคำ

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply