อุปกรณ์พื้นฐานในการต่อวงจรไฟฟ้า

Name  Nirawit  khomonthong  No. 2  Class 5/1   อุปกรณ์พื้นฐานในการต่อวงจรไฟฟ้า 1. หลอดไฟ (Cr. https://sites.google.com/site/biwauthen11/hnathi-khxng-xupkrn) 2. บัลลาส (Cr. https://sites.google.com/site/biwauthen11/hnathi-khxng-xupkrn) 3. ฟิวส์ (Cr. https://sites.google.com/site/biwauthen11/hnathi-khxng-xupkrn) 4. สายไฟ (Cr. https://sites.google.com/site/biwauthen11/hnathi-khxng-xupkrn) 5. สตาร์ทเตอร์ (Cr. https://sites.google.com/site/biwauthen11/hnathi-khxng-xupkrn) 6. เต้าเสียบ     (Cr. https://sites.google.com/site/biwauthen11/hnathi-khxng-xupkrn)  

Parts of Arduino and basic components

Name  Nirawit  khomonthong  No. 2  Class 5/1 Parts of Arduino UNO (Cr. https://www.elprocus.com/atmega328-arduino-uno-board-working-and-its-applications/ or insert link to picture) Basic components 1. LED (Light Emitting Diode) (Cr. https://www.elprocus.com/atmega328-arduino-uno-board-working-and-its-applications or insert link to picture) 2. USB CABLE (Cr. https://www.pinterest.com/pin/518336238343102651/?lp=true) 3. RESISTOR (Cr. https://www.pinterest.com/pin/518336238343102651/?lp=true) 4. BREADBOARD (Cr. https://www.pinterest.com/pin/518336238343102651/?lp=true) 5. JUMPER WIRE (Cr. https://www.pinterest.com/pin/518336238343102651/?lp=true)   6. POWER RESISTOR (Cr. https://www.pinterest.com/pin/518336238343102651/?lp=true) 7. VARIABLE…

ประวัติของอารยธรรมจีน

ด.ช.นิรวิทย์  โกมลธง  ป.5/1  เลขที่ 2 อารยธรรมจีน   ประวัติความเป็นมาของอารยธรรมจีน ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมยาวนานที่สุดประเทศหนึ่ง โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ สามารถค้นคว้าได้บ่งชี้ว่าอารยธรรมจีนมีอายุถึง 5,000 ปี รากฐานที่สำคัญของอารยธรรมจีนคือ การสร้างระบบภาษาเขียน และการพัฒนาแนวคิดลัทธิขงจื๊อ เมื่อประมาณ ศตวรรษที่ 2ก่อน ค.ศ. ประวัติศาสตร์จีนมีทั้งช่วงที่เป็นปึกแผ่นและแตกเป็นหลายอาณาจักรสลับกันไป ในบางครั้งก็ถูกปกครองโดยชนชาติอื่น วัฒนธรรมของจีนมีอิทธิพลอย่างสูงต่อชาติอื่นๆ ในทวีปเอเชีย ซึ่งถ่ายทอดไปทั้งการอพยพ การค้า และการยึดครอง อารยธรรมจีนเกิดขึ้นครั้งแรกที่ลุ่มแม่น้ำฮวงโห คือที่ราบตอนปลายของแม่น้ำฮวงโหและแม่น้ำแยงซีเกียง อารยธรรมจีนเจริญโดยได้รับอิทธิพลจากภายนอกน้อยเพราะทิศตะวันออกติดมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกและทิศเหนือเป็นทุ่งหญ้า ทะเลทราย และเทือกเขา จีนถือว่าตนเป็นศูนย์กลางของโลก เป็นแหล่งกำเนิดความเจริญ แหล่งอารยธรรมยุคหินใหม่ ที่พบมีอายุประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสต์กาลที่ตำบล ยางเชา เรียกวัฒนธรรมยางเชา มณฑลเฮอหนาน และวัฒนธรรมลุงชาน ที่เมือง ลุงชาน มณฑลชานตุง พบ เครื่องมือ เครื่องใช้ทำด้วยหิน กระดูกสัตว์ เครื่องปั้นดินเผา กระดูกวัว กระดองเต่าเสี่ยงทาย จีนเป็นชาติที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีอารยธรรมเก่าแก่จนได้ชื่อว่าเป็นอู่อารยธรรมของชาติตะวันตก (ชนชาติในทวีปเอเชีย) อาจแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของจีนได้ ดังนี้ 1.  สมัยก่อนประวัติศาสตร์