คณิตศาสตร์

parallel line Parallel lines are two parallel lines when the distance between these 2 lines is always equal. Use the symbol // to represent the meaning of parallel lines. Eg AB // CD means AB line parallel to CD line Or use the arrowhead pointing to the same direction Directed on lines such as Means…

Heredity What is heredity?    Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproductionthe offspring cellsor organisms acquire the genetic information of their par,ents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics.   What are traits? Identical twins have exactly the same DNA, but they are not exactly alike. Each twin…

Parallel lines

Parallel lines   parallel lines are lines in a plane which do not meet; that is, two lines in a plane that do not intersect or touch each other at any point are said to be parallel. By extension, a line and a plane, or two planes, in three-dimensional Euclidean space that do not share a point are said to be parallel. However, two lines in…

Heredity

What is Heredity? Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics. What are traits? Identical twins have exactly the same DNA, but they are not exactly alike. Each twin…

Parallel lines

Parrllel lines In geometry, parallel lines are lines in a plane which do not meet; that is, two lines in a plane that do not intersect or touch each other at any point are said to be parallel. By extension, a line and a plane, or two planes, in three-dimensional Euclidean space that do not share a point are said to be parallel. However, two lines in three-dimensional…

Parallel lines

Parallel Line  Parallel lines are lines in a plane which do not meet; that is, two lines in a plane that do not intersect or touch each other at any point are said to be parallel. By extension, a line and a plane, or two planes, in three-dimensional Euclidean space that do not share a point are said to be parallel. However, two lines in three-dimensional…

Heredity

        Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells ororganisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology in genetics Identical twins have exactly the same DNA, but they are not exactly alike. Each twin has his…

พันธุกรรม

ลักษณะทางพันธุกรรม หมายถึงลักษณะบางอย่างที่มีปรากฏอยู่ในรุ่นบรรพบุรุษ แล้วถ่ายทอดลักษณะนั้นๆ ให้กับรุ่นลูกหลานต่อๆมา ลักษณะทางพันธุกรรมได้แก่  ลักษณะสีนัยน์ตา สีผม สีผิว ความสูง น้ำหนักตัว สติปัญญา สีของดอกไม้ ความถนัด ฯลฯ ในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมียีน(gene) เป็นหน่วยควบคุมลักษณะในทางพันธุกรรมทำหน้าที่ ถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานยีน(gene)มีตำแหน่งอยู่บนโครโมโซม ลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต จะถูกถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไปสู่รุ่นลูกหลาน โดยหน่วยพันธุกรรมในเซลล์ที่เรียกว่า ยีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอ แต่ดีเอ็นเอมีทั้งส่วนที่อยู่ในนิวเคลียส และส่วนที่อยู่ใน ไซโทพลาซึม ซึ่งดีเอ็นเอทั้งสองส่วนนี้จะควบคุมและถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ ทางพันธุกรรมด้วยแบบแผนที่ต่างกัน ลักษณะพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต นอกจากจะถูกควบคุมด้วยดีเอ็นเอหรือยีนในนิวเคลียสแล้วยังถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่นอกนิวเคลียสอีกด้วย นั่นคือดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียและพลาสติดซึ่งอยู่ในไซโทพลาซึม ออร์แกเนลล์ทั้งสองสามารถแบ่งตัวได้ไม่อยู่ในการควบคุมของนิวเคลียส เซลล์ไข่ของสิ่งมีชีวิตเพศเมียจะมีขนาดใหญ่ มีไซโทพลาซึมมาก สเปิร์มที่เข้ามาผสมจะมีแต่นิวเคลียส แทบจะไม่มีไซโทพลาซึมเลย ดังนั้นลักษณะต่าง ๆ ที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่ในไซโทพลาซึมจึงมักมาจากทางฝ่ายแม่ ลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนในนิวเคลียส จะเป็นไปตามกฎของเมนเดล

พันธุกรรม

พันธุกรรม พันธุกรรม (Heredity) หมายถึง สิ่งที่เป็นลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากสิ่งมีชีวิตรุ่นก่อนหน้าโดยสามารถถ่ายทอดส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้ หรือ พันธุกรรม(Heredity) คือ เป็นการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง(รุ่นลูกรุ่นหลาน)ได้ เช่น คนรุ่นพ่อแม่สามารถถ่ายทอดลักษณะต่างๆลงไปยังสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของตนได้ โดยลักษณะที่ถูกถ่ายทอดแบ่งเป็นประเภทหลักๆได้ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะเชิงคุณภาพ และ ลักษณะเชิงปริมาณ โดยได้มีการเริ่มต้นทำการศึกษาเรื่องของพันธุกรรม(Heredity)ในช่วงกลางของศตวรรษที่ 18 โดย เกรเกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ค้นพบและได้อธิบายหลักของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม(Heredity)

Heredity

      what is heredity? Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics. Credit:https://en.wikipedia.org/wiki/Heredity what   is    trait Identical twins have exactly the same DNA, but they are not…

Heredity

What  is  heredity.                Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics   What  is traits.     Trait may refer to: Phenotypic trait in biology, which involve genes…

Heredity

what is heredity https://www.youtube.com/watch?v=6368Y-OfU9U Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics what is traits       A trait is something about you that makes you “you.” When your mother…

Heredity

What is heredity?    Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics. Credit;https://en.wikipedia.org/wiki/Heredity What are traits?     Identical twins have exactly the same DNA, but they are not exactly alike.…

Herediyty

Heredity What is heredity   Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics      credit https://en.wikipedia.org/wiki/Heredity    

Heredity

HEREDITY Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics. credit https://en.wikipedia.org/wiki/Heredity What is traits     Character traits are valued aspects of a person’s behavior. Everyone has character traits,…

Heredity

what is heredity This article is about the transfer of characteristics from parent to offspring. For other uses, see Heredity (disambiguation). “Bloodline” redirects here. For other uses, see Bloodline (disambiguation). “Hereditary” redirects here. For the 2018 horror film, see Hereditary (film). Not to be confused with Heritability, a statistic estimating the degree of genetic variation. Part of a series on Genetics…

Heredity

      Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics

พันธุกรรม

 พันธุกรรม พันธุกรรม (Heredity) หมายถึง สิ่งที่เป็นลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากสิ่งมีชีวิตรุ่นก่อนหน้าโดยสามารถถ่ายทอดส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้ หรือ พันธุกรรม(Heredity) คือ เป็นการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง(รุ่นลูกรุ่นหลาน)ได้ เช่น คนรุ่นพ่อแม่สามารถถ่ายทอดลักษณะต่างๆลงไปยังสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของตนได้ โดยลักษณะที่ถูกถ่ายทอดแบ่งเป็นประเภทหลักๆได้ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะเชิงคุณภาพ และ ลักษณะเชิงปริมาณ โดยได้มีการเริ่มต้นทำการศึกษาเรื่องของพันธุกรรม(Heredity)ในช่วงกลางของศตวรรษที่ 18 โดย เกรเกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ค้นพบและได้อธิบายหลักของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม(Heredity)       ลักษณะทางพันธุกรรม  คือ ลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีน(Gene)และสามารถถ่ายทอดลักษณะจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อๆไปได้ ตัวอย่งพันธุกรรม

Heredity

Heredity what is heredity      offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate aHeredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, thend cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics   what are trait ? schizophrenia, cancer, and ere are any others. The differences between identical…

Heredity

What is heredity?.Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics What are traits? Identical twins have exactly the same DNA, but they are not exactly alike. Each twin has…

heredity

what  is heredity? is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics. what is  traits?   In science, trait refers to a characteristic that is caused by genetics. Having green eyes or…

Heredity

HEREDITY   What is Heredity Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics What are traits Scientists often study twins to understand how genes and the environment work together…

heredity

what is Heredity,  particular characteristics are transmitted from parents to their offspring. The concept of heredity encompassestwo seemingly paradoxical observations about organisms: the constancy of a speciesfrom generation to generation and the variation among individuals within a species. Constancy and variation are actually two sides of the same coin, as becomes clear in the study of genetics. Both aspects of heredity…

What is heredity?

   Heredity   Watch later what is heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics credit  https://en.wikipedia.org/wiki/Heredity   What are Traits   Identical twins have exactly the same DNA,…

Heredity

Heredity Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics. trait

Heredity

Heredity What is heredity?   Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is What is traits?   is something about you that makes you “you.” When your mother says…

heredity

Heredity what is herewdity?   Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics. what are traits ?   Identical twins have exactly the same DNA, but they are not…

Heredity

heredity   What is heredity Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics. Credit -https://en.wikipedia.org/wiki/Heredity what is Trait Identical twins have exactly the same DNA, but they are not exactly…