SOLAR SYSTEM…………….OK

his article is about the Sun and its planetary system. For other similar systems, see Star system and Planetary system. Solar System The Sun and planets of the Solar System (distances not to scale) Age 4.568 billion years Location Local Interstellar Cloud, Local Bubble, Orion–Cygnus Arm, Milky Way System mass 1.0014 Solar masses Nearest star Proxima…

ระบบสุนิยะ(Solar system) 6/5 4

ระบบสุริยะ (อังกฤษ: Solar System) ประกอบด้วยดวงอาทิตย์และวัตถุอื่น ๆ ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เนื่องจากแรงโน้มถ่วง ได้แก่ ดาวเคราะห์ 8 ดวงกับดวงจันทร์บริวารที่ค้นพบแล้ว 166 ดวง[5] ดาวเคราะห์แคระ 5 ดวงกับดวงจันทร์บริวารที่ค้นพบแล้ว 4 ดวง กับวัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ อีกนับล้านชิ้น ซึ่งรวมถึง ดาวเคราะห์น้อย วัตถุในแถบไคเปอร์ ดาวหาง สะเก็ดดาว และฝุ่นระหว่างดาวเคราะห์ โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งย่านต่าง ๆ ของระบบสุริยะ นับจากดวงอาทิตย์ออกมาดังนี้คือ ดาวเคราะห์ชั้นในจำนวน 4 ดวง แถบดาวเคราะห์น้อย ดาวเคราะห์ขนาดใหญ่รอบนอกจำนวน 4 ดวง และแถบไคเปอร์ซึ่งประกอบด้วยวัตถุที่เย็นจัดเป็นน้ำแข็ง พ้นจากแถบไคเปอร์ออกไปเป็นเขตแถบจานกระจาย ขอบเขตเฮลิโอพอส (เขตแดนตามทฤษฎีที่ซึ่งลมสุริยะสิ้นกำลังลงเนื่องจากมวลสารระหว่างดวงดาว) และพ้นไปจากนั้นคือย่านของเมฆออร์ต กระแสพลาสมาที่ไหลออกจากดวงอาทิตย์ (หรือลมสุริยะ) จะแผ่ตัวไปทั่วระบบสุริยะ สร้างโพรงขนาดใหญ่ขึ้นในสสารระหว่างดาวเรียกกันว่า เฮลิโอสเฟียร์ ซึ่งขยายออกไปจากใจกลางของแถบจานกระจาย ดาวเคราะห์ชั้นเอกทั้ง 8 ดวงในระบบสุริยะ เรียงลำดับจากใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดออกไป มีดังนี้คือ ดาวพุธ…

Ecosystem ระบบนิเวศ

ระบบนิเวศ คือกลุ่มอินทรีย์ (พืช สัตว์และจุลินทรีย์) ร่วมกับองค์ประกอบอชีวนะของสิ่งแวดล้อมของพวกมัน (เช่น อากาศ น้ำและดินอนินทรีย์) ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นระบบ[1] ถือว่า ส่วนประกอบชีวนะและอชีวนะเชื่อมกันผ่านวัฏจักรสารอาหารและการถ่ายทอดพลังงาน[2] ระบบนิเวศนิยามเป็นเครือข่ายปฏิสัมพันธ์ระหว่างอินทรีย์ด้วยกันและระหว่างอินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม[3] ระบบนิเวศมีขนาดเท่าใดก็ได้ แต่ปกติครอบคลุมพื้นที่เฉพาะจำกัด[4] แม้นักวิทยาศาสตร์บางส่วนกล่าวว่า ทั้งโลกก็เป็นระบบนิเวศหนึ่งด้วย[5] พลังงาน น้ำ ไนโตรเจนและดินอนินทรีย์เป็นอีกส่วนประกอบอชีวนะของระบบนิเวศ พลังงานซึ่งถ่ายทอดผ่านระบบนิเวศได้มาจากดวงอาทิตย์เป็นหลัก โดยทั่วไปเข้าสู่ระบบผ่านการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งกระบวนการนี้ยังจับคาร์บอนจากบรรยากาศด้วย สัตว์มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนของสสารและพลังงานผ่านระบบนิเวศ โดยการกินพืชและสัตว์อื่น นอกจากนี้ สัตว์ยังมีอิทธิพลต่อปริมาณพืชและชีวมวลจุลินทรีย์ที่มีอยู่ ตัวสลายสารอินทรีย์ปลดปล่อยคาร์บอนกลับสู่บรรยากาศและเอื้อการเกิดวัฏจักรสารอาหารโดยการแปลงสารอาหารที่สะสมอยู่ในชีวมวลตายกลับสู่รูปที่พร้อมถูกพืชและจุลินทรีย์อื่นใช้ โดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ตาย[6] ในธรรมชาติแล้วมีสาร 60 ชนิด ในจำนวน 96 ชนิด หมุนเวียนผ่านเข้าไปในอินทรีย์[7] ระบบนิเวศมีทั้งปัจจัยภายนอกและภายในควบคุม ปัจจัยภายนอก เช่น ภูมิอากาศ วัสดุกำเนิด (parent material) ซึ่งสร้างดินและภูมิลักษณ์ ควบคุมโครงสร้างโดยรวมของระบบนิเวศและวิธีที่สิ่งต่าง ๆ เกิดในนั้น แต่ปัจจัยดังกล่าวไม่ได้รับอิทธิพลจากระบบนิเวศ ปัจจัยภายนอกอื่นรวมเวลาและชีวชาติศักยะ (potential biota) ระบบนิเวศเป็นสิ่งพลวัต คือ อยู่ภายใต้การรบกวนเป็นระยะและอยู่ในกระบวนการฟื้นตัวจากการรบกวนในอดีตบางอย่าง ระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมคล้ายกันที่ตั้งอยู่ในส่วนของโลกต่างกันสามารถมีลักษณะต่างกันมากเพราะมีชนิดต่างกัน การนำชนิดต่างถิ่นเข้ามาสามารถทำให้เกิดการเลื่อนอย่างสำคัญในการทำหน้าที่ของระบบนิเวศ…

จิ๋นซีฮ่องเต้  6/5 20

ฉินฉื่อหฺวังตี้ ตามสำเนียงกลาง หรือ จิ๋นซีฮ่องเต้ ตามสำเนียงอื่น (จีน: 秦始皇帝; พินอิน: Qín Shǐ Huángdì; 260–210 ก่อนคริสตกาล) เป็นชื่อที่ปัจจุบันใช้เรียกพระเจ้าเจิ้ง (政 Zhèng ) แห่งเมืองฉิน มีความหมายตรงตัวว่า “ปฐมจักรพรรดิฉิน” พระองค์ทรงสถาปนาราชวงศ์ฉินเมื่อปีที่ 220 ก่อนคริสตกาล และทรงผนวกดินแดนจีนสำเร็จในปีที่ 221 ก่อนคริสตกาล เป็นอันสิ้นสุดยุครณรัฐ พระองค์ไม่ทรงใช้ตำแหน่ง “หฺวัง” (ราชา) ดังที่เคยใช้กันมาในสมัยราชวงศ์ซางและราชวงศ์โจว แต่ทรงใช้ตำแหน่ง “หฺวังตี้” (ราชาธิราช หรือนิยมแปลกันว่า จักรพรรดิ) จึงถือกันว่า ทรงเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกแห่งประเทศจีน ตำแหน่ง “หฺวังตี้” นี้พระเจ้าแผ่นดินจีนทรงใช้สืบต่อกันมาอีกสองพันปี ในรัชสมัยของพระองค์ แม่ทัพนายกองของพระองค์มีบทบาทอย่างยิ่งในการขยายแว่นแคว้น การรบกับเผ่าเยฺว่ทางใต้เมืองฉู่ทำให้ดินแดนไป่เยฺว่ของเมืองหูหนานและกวั่งตงตกเป็นของเมืองฉิน ส่วนการรบกับพวกซฺยงหนูในเอเชียตอนกลางส่งผลให้เมืองฉินได้ดินแดนเอ้อเอ่อร์ตัวซือของกลุ่มซฺยงหนู แม้ที่สุดแล้วจะเป็นเหตุให้มั่วตู๋ ฉันยฺหวี ผู้นำซฺยงหนู สามารถผนวกดินแดนได้บ้างก็ตาม พระองค์ยังได้อำมาตย์ราชเสวกหลายคน เช่น หลี่ ซือ เจ้าพระยามหาอุปราช มาช่วยปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อจัดระเบียบประเพณีอันหลากหลาย เป็นเหตุให้ทรงเผาตำรา ฝังบัณฑิตพระองค์ยังทรงรวมกำแพงเมือง ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปนั้นเข้าเป็นกำแพงเมืองจีน…

คุรุสภา เน้นปรับมาตรฐานรับสมรรถนะ

บอร์ดคุรุสภา ปรับแก้มาตรฐานวิชาชีพครูจาก 11 เรื่อง ให้เหลือ 4 มาตรฐาน เพื่อให้สอดรับกับสมรรถนะการเรียนรู้ ยัน ไม่ได้เป็นการปรับมาตรฐานใหญ่ เป็นการปรับในรายละเอียดเพียงเล็กน้อย  วันนี้ (19 พ.ย.) นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการครุสภา ว่า

“อ่านหมือนไม่ได้อ่าน”สถานการณ์ของความสนใจ

“อ่านเหมือนไม่ได้อ่าน” สถานการณ์ของความสนใจ โดย : พรรณพร กะตะจิตต์ เมื่อ : วันพุธ, 07 พฤศจิกายน 2561 HITS 383                 นักเรียนหลายคนอาจเคยเจอสถานการณ์ที่ตัวเองอ่านหนังสือหรือทบทวนบทเรียนซ้ำไปมาหลายรอบแต่สุดท้ายก็ยังไม่เข้าใจความหมายและมักจะพูดกับตัวเองด้วยประโยคที่ว่า “อ่านก็เหมือนไม่ได้อ่าน”

ไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นกับร่างกายครั้งสุดท้ายเมื่อไร?

ไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นกับร่างกายครั้งสุดท้ายเมื่อไร? โดย : พรรณพร กะตะจิตต์ เมื่อ : วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561 HITS 401                 ไม่เพียงแค่อากาศแห้งในช่วงฤดูหนาวที่มีบทบาทสำคัญต่อการเกิดไฟฟ้าสถิต แต่การใช้ชีวิตในแต่ละวันก็มีโอกาสถูกช๊อตเบาๆ ได้จากการจับต้องกับสิ่งของต่าง

เสาสัญญาณโทรศัพท์ก่อให้เกิดมะเร็งจริงหรือ?

เสาสัญญาณโทรศัพท์ก่อให้เกิดมะเร็งจริงหรือ? โดย : พรรณพร กะตะจิตต์ เมื่อ : วันอังคาร, 06 พฤศจิกายน 2561 HITS 525                 ความคิดที่ว่า เสาสัญญาณโทรศัพท์ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้รับการสันนิษฐานมานานหลายทศวรรษ ซึ่งการปรากฏตัวขึ้นของเสาสัญญาณในแหล่งชุมชนนั้นมาพร้อมกับการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นอุปกรณ์จำเป็นต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันจนกระทั่งเป็นอุปกรณ์ที่แสดงฐานะทางสังคม

วางแผนออมเงิน

ความร่ำรวยและชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงิน มักเริ่มต้นมาจากคำว่า “ออม” เสมอ ใครที่เริ่มเก็บออมได้เร็วกว่า ย่อมรวยเร็วกว่า และโปรดรู้ไว้ว่า… คุณกำลังเดินหน้าสู่ความมั่งคั่ง ขณะเดียวกันก็ยังมีคนอีกนับไม่ถ้วนที่ตัดพ้อว่าอยากออมเต็มที แต่กลับมีอุปสรรครายล้อม เงินเดือนน้อยบ้างหละ ภาระทางบ้านล้นมือ ไหนจะผ่อนบ้านผ่อนรถ ต้องสร้างเนื้อสร้างตัว แถมยังต้องให้เงินพ่อแม่ทุกเดือน แล้วแบบนี้จะเอาจากไหนไปออม ออมได้แน่นอน เพียงเปลี่ยนจากเดิมที่เคยคิดว่า “ใช้จ่ายก่อน… เหลือเท่าไหร่ค่อยออม” มาเป็น “ออมก่อน… เหลือเท่าไหร่ค่อยใช้” ส่วนจะออมเดือนละเท่าไหร่ ก็ตามใจ สูตรใครสูตรมัน

วิทยาศาสตร์ของฟองอากาศ

วิทยาศาสตร์ของฟองอากาศ โดย : พรรณพร กะตะจิตต์ เมื่อ : วันพฤหัสบดี, 08 พฤศจิกายน 2561 HITS 338                 สีสันที่สดใสและรูปร่างทรงกลมที่ลอยสู่อากาศเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กตื่นตาตื่นใจ นั่นจึงทำให้การเป่าฟองอากาศเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างความสนุกเพลิดเพลิน รวมทั้งยังมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการในเรื่องของการเคลื่อนไหวและการมองเห็นให้กับเด็ก

การตีลูกตามเนินเขา (Hilly Lies)

การตีลูกตามเนินเขา (Hilly Lies)   การตีลูกตามเนินเขา เป็นลูกที่ยากแบบหนึ่งเช่นกัน ซึ่งจะแบ่งได้อีก 4 แบบ คือ 1.  การตีลูกขึ้นเขา (Uphill Lie) การตีลูกแบบนี้จะง่ายกว่าการตีลูก ลงเขา โดยหลักการคือ ห้ามถ่ายน้ำหนักตัวจากเท้าซ้ายมายังเท้าขวาในขณะที่ลากไม้ขึ้น วิถีของลูกจะลอยโด่งสูงพุ่งไปทางด้านซ้ายของเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องเล็งไปทางขวาของเป้าหมาย

พระวาจาหนุนใจ ความรักของพระเจ้า

พระวาจาหนุนใจ ความรักของพระเจ้า สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 10:33 | เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 10:33 | เขียนโดย webmaster | พิมพ์ | อีเมล | ฮิต: 641 1ยน. 4:10