มารู้จักจินตคณิตกัน!

จินตคณิตคืออะไร เรียนแล้วได้อะไรบ้าง จินตคณิต เป็นหลักสูตรพัฒนาสมองทั้งสองซีก โดยใช้ตัวเลขและลูกคิดเป็นสื่อในการเรียนการสอน ผลที่ได้จากการเรียนจินตคณิตนั้น น้องๆ จะมีสมาธิที่ดีขึ้นมาก สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ในเวลาที่นานขึ้น เพราะการเรียนจินตคณิตเป็นการคิดเลขโดยใช้จินตภาพซึ่งต้องใช้ความนิ่งของสมาธิค่อนข้างมาก เป็นการสร้างภาพของลูกคิดขึ้นในสมอง ในขณะเดียวกันนั้น สมองทั้งสองฝั่งซึ่งใช้ในการเรียนจินตคณิต จะถูกกระตุ้นและพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เป็นการเตรียมสมองให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน ทำให้น้องๆ ที่เรียนจินตคณิตส่วนใหญ่จะมีผลการเรียนในโรงเรียนดีขึ้นทุกวิชา เรียนแล้วคิดเลขในใจได้เร็วขึ้นหรือไม่

อาร์คิว … ภูมิคุ้มกันทางใจ

RQ – Resilience Quotient นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น IQ ช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ และคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล EQ ช่วยให้เด็กสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข RQ ช่วยให้เด็กสามารถเอาชนะอุปสรรคได้อย่างแข็งแกร่ง วิกฤติย่อมพลิกเป็นโอกาสได้เสมอ แต่การจะสร้างโอกาสในภาวะวิกฤตได้ จิตใจต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีมาก่อน มิฉะนั้นจะถูกวิกฤตโหมกระหน่ำ ทำร้ายจนหมดแรงกาย หมดพลังใจ

ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยเรียนคืออะไร?

พัฒนาการ IQ&EQ » ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยเรียนคืออะไร?   ความหมายและองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว)           ความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว : Emotional Quotient) หมายถึง ความสามารถที่จะเข้าใจ และควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัย สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ความฉลาดทางอารมณ์จะทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิด

สำนึกในพระคุณของแม่

“แม่เป็นบุคคลที่มีบุญคุณที่ลูกทุกคนควรรำลึกถึงและกตัญญูกตเวทิตา”           จากข้อความนี้   มีคำสำคัญ ๆ  พอให้นักเรียนทุกคนได้เห็นคุณค่าของคำและความหมายของคำในภาษาไทย  โดยคุณครูขอยึดตามความหมายในพจนานุกรม  ได้ดังนี้            แม่  หมายถึง  หญิงผู้ให้กําเนิดหรือเลี้ยงดูลูก, คําที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กําเนิดหรือเลี้ยงดูตน           บุญ  หมายถึง   การกระทําดีตามหลักคําสอนในศาสนา,  ความดี, คุณงามความดี.            คุณ  หมายถึง   ความดีที่มีประจําอยู่ในสิ่งนั้น ๆ,   ความเกื้อกูล

Asking & Giving Directions

การถามและบอกทิศทาง การไต่ถามทิศทาง หรือถนนหนทางเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษ เราจึงจำเป็นต้องรู้ทั้งวิธีถามและตอบในการบอกทิศทางนั้น และต้องคำนึงถึงความถูกต้องของเส้นทางและการเดินทางที่สะดวกเพื่อให้ผู้ถามไม่สับสนหรือหลงเส้นทาง เลือกใช้ประโยคที่กระชับและเหมาะสม อันดับแรกเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันเลย! above          [อะเบ๊าฝ]              ด้านบน

Asking & Giving Directions

การถามและบอกทิศทาง การไต่ถามทิศทาง หรือถนนหนทางเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษ เราจึงจำเป็นต้องรู้ทั้งวิธีถามและตอบในการบอกทิศทางนั้น และต้องคำนึงถึงความถูกต้องของเส้นทางและการเดินทางที่สะดวกเพื่อให้ผู้ถามไม่สับสนหรือหลงเส้นทาง เลือกใช้ประโยคที่กระชับและเหมาะสม อันดับแรกเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันเลย! above          [อะเบ๊าฝ]              ด้านบน

Asking & Giving Directions

การถามและบอกทิศทาง การไต่ถามทิศทาง หรือถนนหนทางเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษ เราจึงจำเป็นต้องรู้ทั้งวิธีถามและตอบในการบอกทิศทางนั้น และต้องคำนึงถึงความถูกต้องของเส้นทางและการเดินทางที่สะดวกเพื่อให้ผู้ถามไม่สับสนหรือหลงเส้นทาง เลือกใช้ประโยคที่กระชับและเหมาะสม อันดับแรกเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันเลย! above          [อะเบ๊าฝ]              ด้านบน

Asking & Giving Directions

การถามและบอกทิศทาง การไต่ถามทิศทาง หรือถนนหนทางเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษ เราจึงจำเป็นต้องรู้ทั้งวิธีถามและตอบในการบอกทิศทางนั้น และต้องคำนึงถึงความถูกต้องของเส้นทางและการเดินทางที่สะดวกเพื่อให้ผู้ถามไม่สับสนหรือหลงเส้นทาง เลือกใช้ประโยคที่กระชับและเหมาะสม อันดับแรกเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันเลย! above          [อะเบ๊าฝ]              ด้านบน

Asking & Giving Directions

การถามและบอกทิศทาง การไต่ถามทิศทาง หรือถนนหนทางเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษ เราจึงจำเป็นต้องรู้ทั้งวิธีถามและตอบในการบอกทิศทางนั้น และต้องคำนึงถึงความถูกต้องของเส้นทางและการเดินทางที่สะดวกเพื่อให้ผู้ถามไม่สับสนหรือหลงเส้นทาง เลือกใช้ประโยคที่กระชับและเหมาะสม อันดับแรกเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันเลย! above          [อะเบ๊าฝ]              ด้านบน

Asking & Giving Directions

การถามและบอกทิศทาง การไต่ถามทิศทาง หรือถนนหนทางเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษ เราจึงจำเป็นต้องรู้ทั้งวิธีถามและตอบในการบอกทิศทางนั้น และต้องคำนึงถึงความถูกต้องของเส้นทางและการเดินทางที่สะดวกเพื่อให้ผู้ถามไม่สับสนหรือหลงเส้นทาง เลือกใช้ประโยคที่กระชับและเหมาะสม อันดับแรกเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันเลย! above          [อะเบ๊าฝ]              ด้านบน

Asking & Giving Directions

การถามและบอกทิศทาง การไต่ถามทิศทาง หรือถนนหนทางเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษ เราจึงจำเป็นต้องรู้ทั้งวิธีถามและตอบในการบอกทิศทางนั้น และต้องคำนึงถึงความถูกต้องของเส้นทางและการเดินทางที่สะดวกเพื่อให้ผู้ถามไม่สับสนหรือหลงเส้นทาง เลือกใช้ประโยคที่กระชับและเหมาะสม อันดับแรกเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันเลย! above          [อะเบ๊าฝ]              ด้านบน

Asking & Giving Directions

การถามและบอกทิศทาง การไต่ถามทิศทาง หรือถนนหนทางเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษ เราจึงจำเป็นต้องรู้ทั้งวิธีถามและตอบในการบอกทิศทางนั้น และต้องคำนึงถึงความถูกต้องของเส้นทางและการเดินทางที่สะดวกเพื่อให้ผู้ถามไม่สับสนหรือหลงเส้นทาง เลือกใช้ประโยคที่กระชับและเหมาะสม อันดับแรกเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันเลย! above          [อะเบ๊าฝ]              ด้านบน

“Wake Up” กับ “Get Up” ต่างกันยังไง?

เคยสงสัยกันมั้ยว่า “Wake Up” กับ “Get Up” ต่างกันยังไง?  หลายครั้งเวลาดูหนังฝรั่งมักจะใช้ 2 คำนี้บ่อยๆเวลาตื่นนอน ทุกคนเคยสงสัยมั้ยว่า 2 คำนี้แปลว่าอย่างไร? วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจของหลายๆคนค่ะ มาดูกันที่คำแรก “Wake Up” “Wake Up”  คำนึ้แปลว่า “ตื่นนอน” เวลาที่เราลืมตาขึ้นมาจากการนอนหลับ เช่น Kate

Sonic Seasoning : เพลงทำให้อาหารรสชาติดีขึ้นได้จริงหรอ?

บางครั้งเพียงแค่การก้าวขาเข้าร้านอาหารซักร้านอาจทำให้เราตกอยู่ภายใต้มนต์สะกด ตั้งแต่บรรยากาศของร้าน การได้ยินเพลงที่เปิดคลออยู่ ความดูดีของหน้าตาอาหารบนเมนู หรือของจริงตรงหน้าตอนที่ถูกยกมาเสิร์ฟ เสียงของชิ้นเนื้อที่กำลังดิ้นพล่านอยู่บนกระทะร้อนร้อนฉ่าที่พนักงานยกผ่าน รวมถึงเสียงสงครามบนจานระหว่างช้อนกับส้อม ก็มีส่วนช่วยให้อาหารถูกปากเรามากขึ้นไปด้วย Charles Spence ผู้เขียนหนังสือ ‘Gastrophysics: The New Science of Eating’ ใช้เวลากว่ายี่สิบปีในการทำวิจัยเพื่อไขปริศนาความลับของความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและรสชาติอาหารจนพบกับคำว่า ‘sonic seasoning’

สามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรส หนี้สิน-ทรัพย์สิน จัดการยังไง ?

สามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรส หนี้สิน-ทรัพย์สิน จัดการยังไง ? ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องรับผิดชอบหนี้สินของอีกฝ่ายไหม   สำหรับ "หนี้สิน" ของคู่สามี-ภรรยา เราสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ หนี้สินส่วนตัว และหนี้สินร่วม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้   1. หนี้สินส่วนตัว  เป็นหนี้สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว เช่น หนี้บัตรเครดิตที่นำมาใช้จ่ายเรื่องส่วนตัว, ทำสัญญาขอสินเชื่อ