อาร์คิว … ภูมิคุ้มกันทางใจ

RQ – Resilience Quotient นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น IQ ช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ และคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล EQ ช่วยให้เด็กสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข RQ ช่วยให้เด็กสามารถเอาชนะอุปสรรคได้อย่างแข็งแกร่ง วิกฤติย่อมพลิกเป็นโอกาสได้เสมอ แต่การจะสร้างโอกาสในภาวะวิกฤตได้ จิตใจต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีมาก่อน มิฉะนั้นจะถูกวิกฤตโหมกระหน่ำ ทำร้ายจนหมดแรงกาย หมดพลังใจ

ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยเรียนคืออะไร?

พัฒนาการ IQ&EQ » ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยเรียนคืออะไร?   ความหมายและองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว)           ความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว : Emotional Quotient) หมายถึง ความสามารถที่จะเข้าใจ และควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัย สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ความฉลาดทางอารมณ์จะทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิด

สำนึกในพระคุณของแม่

“แม่เป็นบุคคลที่มีบุญคุณที่ลูกทุกคนควรรำลึกถึงและกตัญญูกตเวทิตา”           จากข้อความนี้   มีคำสำคัญ ๆ  พอให้นักเรียนทุกคนได้เห็นคุณค่าของคำและความหมายของคำในภาษาไทย  โดยคุณครูขอยึดตามความหมายในพจนานุกรม  ได้ดังนี้            แม่  หมายถึง  หญิงผู้ให้กําเนิดหรือเลี้ยงดูลูก, คําที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กําเนิดหรือเลี้ยงดูตน           บุญ  หมายถึง   การกระทําดีตามหลักคําสอนในศาสนา,  ความดี, คุณงามความดี.            คุณ  หมายถึง   ความดีที่มีประจําอยู่ในสิ่งนั้น ๆ,   ความเกื้อกูล

Asking & Giving Directions

การถามและบอกทิศทาง การไต่ถามทิศทาง หรือถนนหนทางเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษ เราจึงจำเป็นต้องรู้ทั้งวิธีถามและตอบในการบอกทิศทางนั้น และต้องคำนึงถึงความถูกต้องของเส้นทางและการเดินทางที่สะดวกเพื่อให้ผู้ถามไม่สับสนหรือหลงเส้นทาง เลือกใช้ประโยคที่กระชับและเหมาะสม อันดับแรกเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันเลย! above          [อะเบ๊าฝ]              ด้านบน

Asking & Giving Directions

การถามและบอกทิศทาง การไต่ถามทิศทาง หรือถนนหนทางเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษ เราจึงจำเป็นต้องรู้ทั้งวิธีถามและตอบในการบอกทิศทางนั้น และต้องคำนึงถึงความถูกต้องของเส้นทางและการเดินทางที่สะดวกเพื่อให้ผู้ถามไม่สับสนหรือหลงเส้นทาง เลือกใช้ประโยคที่กระชับและเหมาะสม อันดับแรกเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันเลย! above          [อะเบ๊าฝ]              ด้านบน