สอนลูกเรื่อง เทคโนโลยีและการสื่อสาร (Technology and communication)

เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่คนเราสร้างขึ้นจากความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และทรัพยากรเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของคนเรา ส่วน การสื่อสาร หมายถึง การนำสื่อหรือข้อความของฝ่ายหนึ่งส่งให้อีกฝ่ายหนึ่ง ประกอบด้วยผู้ส่งสัญญาณ และหน่วยรับข้อมูลหรือผู้รับสาร เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นเรื่องที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของคนปัจจุบัน คนสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เด็กๆจึงเห็นการใช้เทคโนโลยีและการสื่อ สารอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ทุกวัน ดังนั้น การจัดการศึกษาในโรงเรียนจึงได้ให้ความสำคัญที่ต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความรู้และการนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจนครอบครัวที่จะต้อง การสอนเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสารสำคัญอย่างไร? เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นการนำเอาแนวความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี

ภัยเงียบยุค 4.0 เมื่อเราเลี้ยงลูกด้วยหน้าจอ

"การรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ หรือโทรศัพท์มือถือ รวมถึงแท็บเล็ต ส่งผลให้เด็กเล็กมีความผิดปกติทางพัฒนาการและพฤติกรรมอย่างชัดเจน และหากลดการรับสื่อเหล่านั้น พฤติกรรมก็อาจกลับมาเป็นปกติได้"     เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ได้จัดงานเสวนาหัวข้อ แนวทางการกำหนดช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับเด็กในการใช้สื่อออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต และในเดือนสิงหาคม คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมภาคประชาชน ในการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ. 2560 (จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช) ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง ความร่วมมือสื่อออนไลน์กับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ขึ้น โดยในทั้งสองเวที รศ.นพ. วีระศักดิ์ ชลไชยะสาขาวิชาพัฒนาการและการเจริญเติบโต ภาควิชาการกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการศึกษาและข้อมูลวิชาการที่น่าสนใจ ซึ่งบ่งชี้ว่า การรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ หรือโทรศัพท์มือถือรวมถึงแท็บเล็ต ส่งผลให้เด็กเล็กมีความผิดปกติทางพัฒนาการและพฤติกรรมอย่างชัดเจน และหากลดการรับสื่อเหล่านั้น พฤติกรรมก็อาจกลับมาเป็นปกติได้   จากข้อมูลวิชาการที่นำเสนอ พบว่า ในสังคมไทย พ่อแม่กว่าสองในสามเชื่อว่าการที่เด็กดูโทรทัศน์จะเป็นผลดีต่อพัฒนาการด้านสังคม ภาษา และการเรียนรู้ แต่ในสหรัฐอเมริกา American Academy of Pediatrics แนะนำให้ผู้ปกครองหลีกเลี่ยงให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบรับสื่อโทรทัศน์ เพราะไม่มีหลักฐานยืนยันว่าส่งผลดีต่อเด็ก แต่กลับเพิ่มความเสี่ยงต่อเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการเปิดให้เด็กดูโดยตรง หรือเปิดไว้แก้เงียบขณะผู้ใหญ่ทำงานอื่นๆ หรือเปิดให้ผู้ใหญ่ดูขณะเลี้ยงเด็ก (Background Media) และในวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกันได้ตีพิมพ์ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ในวัยเด็กที่ไม่พึงประสงค์ ที่ถูกมองข้าม แต่อาจก่อปัญหาเมื่อเติบใหญ่ ได้แก่ การเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสม การไม่อ่านหนังสือให้ลูกฟัง การรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่อายุน้อย และสุขนิสัยการนอนที่ไม่ดี จากการศึกษาผู้ปกครองและเด็กที่มาตรวจรักษาในหน่วยพัฒนาการและการเจริญเติบโตเกือบ 300 ราย พบว่า กว่าครึ่งของเด็กได้รับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เดือนแรกของชีวิต และเกือบทั้งหมดได้รับภายในขวบปีแรก โดยกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือนและ 12เดือน ได้รับเฉลี่ยวันละ 4 ชั่วโมง ขณะที่กลุ่มเด็กอายุ 18 เดือนและ 24 เดือนได้รับเฉลี่ยวันละ 5 ชั่วโมง ส่วนใหญ่ของสื่อที่ได้รับก็คือโทรทัศน์และวิดีทัศน์ แต่บางครอบครัวก็รับสื่อจากแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์ เนื้อหาที่ได้รับส่วนใหญ่คือรายการผู้ใหญ่ และเปิดในลักษณะ Background Media และที่สำคัญเวลาที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลาเย็นหรือก่อนนอน ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพการนอนหลับของเด็กเล็ก

5 อาหาร เสริมภูมิคุ้มกันในวันที่อากาศปนมลพิษ

ในวันที่สภาพอากาศเต็มไปด้วยมลภาวะที่ไม่ดีต่อร่างกาย “อาหาร” ก็เป็นสิ่งสำคัญดั่งคำที่ว่า “กินอะไรได้อย่างนั้น” นั้นเอง เราจึงหยิบแนะนำอาหารที่จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งเสริมสร้างความแข็งแรงและสุขภาพดีเพื่อให้ห่างไกลความเจ็บป่วย      ผลไม้ตระกูลสีส้มเหลือง ไม่ว่าจะส้ม เลมอน มะกรูด มะนาว นอกจากนี้ยังมีแคลเซียม วิตามินเอ วิตามินบี โปแตสเซียม แคลเซียม ใยอาหาร ฟอสฟอรัส และเหล็ก ยังมีวิตามินซีสูงซึ่งวิตามินซีนั้นเป็นเครื่องช่วยชั้นดีสำหรับสร้างระบบภูมิคุ้มกันและช่วยสร้างเม็ดเลือดขาวอันเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้กับเชื้อโรคนั้นเอง      เครื่องเทศ เพราะอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและยังเป็นยาในตัว

ต่อจิ๊กซอว์ ช่วยลูกพัฒนา EF โตไปไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในชีวิต

  จิ๊กซอว์ คือความมหัศจรรย์ในการพัฒนาสมองของเด็กๆ ได้ฝึกทักษะ EF ทำให้มีสมาธิ ฝึกความจำ มีขั้นตอน มีความมุ่งมัน และสามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าตั้งใจทำจนเสร็จ ดังนั้นต้องสอนลูกต่อจิ๊กซอว์แล้วนะคะ ที่สำคัญควรเป็นรูปที่ลูกชอบจึงจะดึงดูดความสนใจได้ และเลือกจิ๊กซอว์ตามวัยของลูกค่ะ   ประโยชน์ที่ลูกจะได้รับจากการต่อจิ๊กซอว์   1. ทำให้มีสมาธิมากขึ้น เพราะเวลาต่อจิ๊กซอว์ เราจะมีจิตใจจดจ่อมุ่งมั่นอยู่กับจิ๊กซอว์แต่ละตัวที่กำลังหาที่ลงให้ได้

รพ.เด็ก เตือน ‘โรคฮีน๊อค’ในเด็ก

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) กรมการแพทย์ เผยโรคฮีน๊อคเป็นกลุ่มอาการของการอักเสบของ         เส้นเลือดฝอย เป็นโรคที่พบมักในเด็กอายุประมาณ 2-11 ปี การเกิดโรคสันนิษฐานว่าอาจเกิดตามหลังการติด เชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือยา ซึ่งสาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบแน่ชัด และไม่ใช่โรคติดต่อ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า

10 วิธีเรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้เก่งเร็วๆ

10 วิธีเรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้เก่งเร็วๆ การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก เป็นภาษาที่เข้าถึงและเรียนรู้ได้ง่าย ด้วยความที่มีคำถึง 750,000 คำ และวิธีการสะกดแบบปราบเซียน การเรียนภาษาอังกฤษให้เร็วทันใจอาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ แต่ขอบอกเลยว่าไม่จริง – เพียงแค่ต้องมีกลวิธีที่ถูกต้องเท่านั้นแหละ ลองดู 10 วิธีให้เรียนภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นเป็นการเริ่มต้น รับรองเอาอยู่แน่นอน 1. อ่านทุกอย่างที่จะอ่านได้ นิยายคลาสสิก, พอกเก็ตบุ้ค, หนังสือพิมพ์, เว็บไซต์, อีเมลล์,

ฟ้อนสาละวัน

ฟ้อนสาละวัน ลำสาละวัน เป็นวัฒนธรรมของชนชาติลาวอีกประเภทหนึ่ง การลำสาละวันที่เก่าแก่ที่กำเนิดมาจากการทรงผีไท้ผีแถน ตามความเชื่อดั้งเดิมแล้วกลายมา เป็นมหรสพของชุมชน แล้วได้ประยุกต์เพิ่มกลอนลำให้เกิดความสนุกสนาน ประกอบท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยอิสระตามธรรมชาติ แรกเริ่มเป็นการเล่นโดยทั่วไปในหมู่ชาวบ้าน แล้วแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทย ได้รับความนิยมมายาวนาน ด้วยท่วงทำนองที่ไพเราะ จังหวะสม่ำเสมอ  เนื้อความของลำสาละวัน นอกจากจะสะท้อนให้เห็นแนวทางการเกี้ยวพาราสีระหว่างชายหญิงแล้ว โวหารเปรียบเทียบที่ใช้ในกลอนลำ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความงามของการใช้ภาษา นอกจากนั้น ท่วงทำนองของการลำ ยังมีการเอื้อนที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว “ลำสาละวัน” จึงเป็นเอกลักษณ์ของชาวสาละวันมายาวนาน

ผักแต่ละสีดียังไง?

ที่มา : หนังสือกินผักสร้างสุข แฟ้มภาพ สีของผัก เกิดจากสารอาหารที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิด ดังนั้น นักโภชนาการจึงแนะนำให้เราทานผักหลากชนิด หลายสี  เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนนั่นเอง 1.ผักสีเขียว : มี ‘คลอโรฟิลล์’ ช่วยสร้างเม็ดเลือด และชำระล้างทำความสะอาดเม็ดเลือด ดังนั้น การทานผักใบเขียวเป็นประจำ จึงช่วยเพิ่มความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า 2.ผักสีส้ม/แดง/เหลือง : คือสารแคโรทีนอยด์และเบต้าแคโรทีน

สารเคมีในอาหารสด ภัยที่ไม่ควรชะล่าใจ

ที่มาและภาพประกอบจาก : สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ อาหารสด ทั้งผักผลไม้และเนื้อสัตว์ที่สีสันดูสดใหม่น่ารับประทาน แต่อาจแอบแฝงภัยที่ไม่ควรชะล่าใจ ซึ่งก็คือ สารเคมีตกค้างในอาหาร ที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่การเพาะปลูก เก็บเกี่ยว ขนส่ง สามารถติดมากับดิน น้ำ สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้อาจมีสารที่เติมลงไปเพิ่มเติม ทั้งยาฆ่าแมลง ย่าฆ่าเชื้อรา รวมถึงสารปรุงแต่ง อาทิ สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อหมู