สอนลูกเรื่อง เทคโนโลยีและการสื่อสาร (Technology and communication)

เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่คนเราสร้างขึ้นจากความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และทรัพยากรเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของคนเรา ส่วน การสื่อสาร หมายถึง การนำสื่อหรือข้อความของฝ่ายหนึ่งส่งให้อีกฝ่ายหนึ่ง ประกอบด้วยผู้ส่งสัญญาณ และหน่วยรับข้อมูลหรือผู้รับสาร เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นเรื่องที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของคนปัจจุบัน คนสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เด็กๆจึงเห็นการใช้เทคโนโลยีและการสื่อ สารอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ทุกวัน ดังนั้น การจัดการศึกษาในโรงเรียนจึงได้ให้ความสำคัญที่ต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความรู้และการนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจนครอบครัวที่จะต้อง การสอนเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสารสำคัญอย่างไร? เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นการนำเอาแนวความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี

ภัยเงียบยุค 4.0 เมื่อเราเลี้ยงลูกด้วยหน้าจอ

"การรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ หรือโทรศัพท์มือถือ รวมถึงแท็บเล็ต ส่งผลให้เด็กเล็กมีความผิดปกติทางพัฒนาการและพฤติกรรมอย่างชัดเจน และหากลดการรับสื่อเหล่านั้น พฤติกรรมก็อาจกลับมาเป็นปกติได้"     เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ได้จัดงานเสวนาหัวข้อ แนวทางการกำหนดช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับเด็กในการใช้สื่อออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต และในเดือนสิงหาคม คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมภาคประชาชน ในการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ. 2560 (จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช) ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง ความร่วมมือสื่อออนไลน์กับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ขึ้น โดยในทั้งสองเวที รศ.นพ. วีระศักดิ์ ชลไชยะสาขาวิชาพัฒนาการและการเจริญเติบโต ภาควิชาการกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการศึกษาและข้อมูลวิชาการที่น่าสนใจ ซึ่งบ่งชี้ว่า การรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ หรือโทรศัพท์มือถือรวมถึงแท็บเล็ต ส่งผลให้เด็กเล็กมีความผิดปกติทางพัฒนาการและพฤติกรรมอย่างชัดเจน และหากลดการรับสื่อเหล่านั้น พฤติกรรมก็อาจกลับมาเป็นปกติได้   จากข้อมูลวิชาการที่นำเสนอ พบว่า ในสังคมไทย พ่อแม่กว่าสองในสามเชื่อว่าการที่เด็กดูโทรทัศน์จะเป็นผลดีต่อพัฒนาการด้านสังคม ภาษา และการเรียนรู้ แต่ในสหรัฐอเมริกา American Academy of Pediatrics แนะนำให้ผู้ปกครองหลีกเลี่ยงให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบรับสื่อโทรทัศน์ เพราะไม่มีหลักฐานยืนยันว่าส่งผลดีต่อเด็ก แต่กลับเพิ่มความเสี่ยงต่อเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการเปิดให้เด็กดูโดยตรง หรือเปิดไว้แก้เงียบขณะผู้ใหญ่ทำงานอื่นๆ หรือเปิดให้ผู้ใหญ่ดูขณะเลี้ยงเด็ก (Background Media) และในวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกันได้ตีพิมพ์ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ในวัยเด็กที่ไม่พึงประสงค์ ที่ถูกมองข้าม แต่อาจก่อปัญหาเมื่อเติบใหญ่ ได้แก่ การเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสม การไม่อ่านหนังสือให้ลูกฟัง การรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่อายุน้อย และสุขนิสัยการนอนที่ไม่ดี จากการศึกษาผู้ปกครองและเด็กที่มาตรวจรักษาในหน่วยพัฒนาการและการเจริญเติบโตเกือบ 300 ราย พบว่า กว่าครึ่งของเด็กได้รับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เดือนแรกของชีวิต และเกือบทั้งหมดได้รับภายในขวบปีแรก โดยกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือนและ 12เดือน ได้รับเฉลี่ยวันละ 4 ชั่วโมง ขณะที่กลุ่มเด็กอายุ 18 เดือนและ 24 เดือนได้รับเฉลี่ยวันละ 5 ชั่วโมง ส่วนใหญ่ของสื่อที่ได้รับก็คือโทรทัศน์และวิดีทัศน์ แต่บางครอบครัวก็รับสื่อจากแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์ เนื้อหาที่ได้รับส่วนใหญ่คือรายการผู้ใหญ่ และเปิดในลักษณะ Background Media และที่สำคัญเวลาที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลาเย็นหรือก่อนนอน ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพการนอนหลับของเด็กเล็ก

5 อาหาร เสริมภูมิคุ้มกันในวันที่อากาศปนมลพิษ

ในวันที่สภาพอากาศเต็มไปด้วยมลภาวะที่ไม่ดีต่อร่างกาย “อาหาร” ก็เป็นสิ่งสำคัญดั่งคำที่ว่า “กินอะไรได้อย่างนั้น” นั้นเอง เราจึงหยิบแนะนำอาหารที่จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งเสริมสร้างความแข็งแรงและสุขภาพดีเพื่อให้ห่างไกลความเจ็บป่วย      ผลไม้ตระกูลสีส้มเหลือง ไม่ว่าจะส้ม เลมอน มะกรูด มะนาว นอกจากนี้ยังมีแคลเซียม วิตามินเอ วิตามินบี โปแตสเซียม แคลเซียม ใยอาหาร ฟอสฟอรัส และเหล็ก ยังมีวิตามินซีสูงซึ่งวิตามินซีนั้นเป็นเครื่องช่วยชั้นดีสำหรับสร้างระบบภูมิคุ้มกันและช่วยสร้างเม็ดเลือดขาวอันเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้กับเชื้อโรคนั้นเอง      เครื่องเทศ เพราะอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและยังเป็นยาในตัว

ต่อจิ๊กซอว์ ช่วยลูกพัฒนา EF โตไปไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในชีวิต

  จิ๊กซอว์ คือความมหัศจรรย์ในการพัฒนาสมองของเด็กๆ ได้ฝึกทักษะ EF ทำให้มีสมาธิ ฝึกความจำ มีขั้นตอน มีความมุ่งมัน และสามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าตั้งใจทำจนเสร็จ ดังนั้นต้องสอนลูกต่อจิ๊กซอว์แล้วนะคะ ที่สำคัญควรเป็นรูปที่ลูกชอบจึงจะดึงดูดความสนใจได้ และเลือกจิ๊กซอว์ตามวัยของลูกค่ะ   ประโยชน์ที่ลูกจะได้รับจากการต่อจิ๊กซอว์   1. ทำให้มีสมาธิมากขึ้น เพราะเวลาต่อจิ๊กซอว์ เราจะมีจิตใจจดจ่อมุ่งมั่นอยู่กับจิ๊กซอว์แต่ละตัวที่กำลังหาที่ลงให้ได้

รพ.เด็ก เตือน ‘โรคฮีน๊อค’ในเด็ก

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) กรมการแพทย์ เผยโรคฮีน๊อคเป็นกลุ่มอาการของการอักเสบของ         เส้นเลือดฝอย เป็นโรคที่พบมักในเด็กอายุประมาณ 2-11 ปี การเกิดโรคสันนิษฐานว่าอาจเกิดตามหลังการติด เชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือยา ซึ่งสาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบแน่ชัด และไม่ใช่โรคติดต่อ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า

10 วิธีเรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้เก่งเร็วๆ

10 วิธีเรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้เก่งเร็วๆ การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก เป็นภาษาที่เข้าถึงและเรียนรู้ได้ง่าย ด้วยความที่มีคำถึง 750,000 คำ และวิธีการสะกดแบบปราบเซียน การเรียนภาษาอังกฤษให้เร็วทันใจอาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ แต่ขอบอกเลยว่าไม่จริง – เพียงแค่ต้องมีกลวิธีที่ถูกต้องเท่านั้นแหละ ลองดู 10 วิธีให้เรียนภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นเป็นการเริ่มต้น รับรองเอาอยู่แน่นอน 1. อ่านทุกอย่างที่จะอ่านได้ นิยายคลาสสิก, พอกเก็ตบุ้ค, หนังสือพิมพ์, เว็บไซต์, อีเมลล์,

ฟ้อนสาละวัน

ฟ้อนสาละวัน ลำสาละวัน เป็นวัฒนธรรมของชนชาติลาวอีกประเภทหนึ่ง การลำสาละวันที่เก่าแก่ที่กำเนิดมาจากการทรงผีไท้ผีแถน ตามความเชื่อดั้งเดิมแล้วกลายมา เป็นมหรสพของชุมชน แล้วได้ประยุกต์เพิ่มกลอนลำให้เกิดความสนุกสนาน ประกอบท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยอิสระตามธรรมชาติ แรกเริ่มเป็นการเล่นโดยทั่วไปในหมู่ชาวบ้าน แล้วแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทย ได้รับความนิยมมายาวนาน ด้วยท่วงทำนองที่ไพเราะ จังหวะสม่ำเสมอ  เนื้อความของลำสาละวัน นอกจากจะสะท้อนให้เห็นแนวทางการเกี้ยวพาราสีระหว่างชายหญิงแล้ว โวหารเปรียบเทียบที่ใช้ในกลอนลำ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความงามของการใช้ภาษา นอกจากนั้น ท่วงทำนองของการลำ ยังมีการเอื้อนที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว “ลำสาละวัน” จึงเป็นเอกลักษณ์ของชาวสาละวันมายาวนาน

ผักแต่ละสีดียังไง?

ที่มา : หนังสือกินผักสร้างสุข แฟ้มภาพ สีของผัก เกิดจากสารอาหารที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิด ดังนั้น นักโภชนาการจึงแนะนำให้เราทานผักหลากชนิด หลายสี  เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนนั่นเอง 1.ผักสีเขียว : มี ‘คลอโรฟิลล์’ ช่วยสร้างเม็ดเลือด และชำระล้างทำความสะอาดเม็ดเลือด ดังนั้น การทานผักใบเขียวเป็นประจำ จึงช่วยเพิ่มความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า 2.ผักสีส้ม/แดง/เหลือง : คือสารแคโรทีนอยด์และเบต้าแคโรทีน

สารเคมีในอาหารสด ภัยที่ไม่ควรชะล่าใจ

ที่มาและภาพประกอบจาก : สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ อาหารสด ทั้งผักผลไม้และเนื้อสัตว์ที่สีสันดูสดใหม่น่ารับประทาน แต่อาจแอบแฝงภัยที่ไม่ควรชะล่าใจ ซึ่งก็คือ สารเคมีตกค้างในอาหาร ที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่การเพาะปลูก เก็บเกี่ยว ขนส่ง สามารถติดมากับดิน น้ำ สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้อาจมีสารที่เติมลงไปเพิ่มเติม ทั้งยาฆ่าแมลง ย่าฆ่าเชื้อรา รวมถึงสารปรุงแต่ง อาทิ สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อหมู

ข่าวการศึกษา : 5 ศาสนาห่วงโซเชียลบิดเบือนคำสอนทำสังคมแตกแยก

  ข่าวการศึกษา : 5 ศาสนาห่วงโซเชียลบิดเบือนคำสอนทำสังคมแตกแยก                ผู้แทน 5 ศาสนา พุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์ ห่วงยุคดิจิทัลใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือให้ร้ายระหว่างศาสนา สร้างความแตกแยก พร้อมแนะระบบการศึกษาเชื่อมศาสนา สร้างคนรุ่นใหม่มีสติ รู้เท่าทันสื่อ สร้างเครือข่ายคุณธรรมออนไลน์

9 วิธีการเรียนภาษาอังกฤษให้เป็นภายใน 3 เดือน

9 วิธีการเรียนภาษาอังกฤษให้เป็นภายใน 3 เดือน ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ได้ง่าย มันจำเป็นต้องใช้เวลาอยู่ด้วยบ่อยๆ ถึงจะซึมซับและคุ้นเคยไปกับมัน ถ้าจะให้ดีการค้นหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่ไปเที่ยว ไปตามสถานที่ต่างๆ แม้แต่ที่ทำงานก็ยังจำเป็นต้องใส่ใจทุกรายละเอียด ยิ่งภาษาอังกฤษด้วยแล้วเราแทบจะเห็นกันอยู่ตลอด ฉะนั้นแล้วถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษเรามี 9 วิธีการเรียนภาษาอังกฤษให้เป็นภายใน 3 เดือนมาฝากกัน 1. ล้างความคิดเชิงลบเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษออกไปให้หมด

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ คำว่า place

  เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ คำว่า Place วันนี้อยากจะนำ เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ คำว่า Place เป็นคำที่เราทุกคนทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเมื่อพูดถึงคำว่า Place (noun/verb – เพลสซฺ) มีให้ใช้อยู่สองหน้าตา คำนามและกริยา หน้าตาแรกเป็นคำนามที่เราคุ้นเคยกันอยุ่แล้ว ซึ่งแปลว่า ที่ สถานที่ บริเวณ หรือ

Eat สำนวนเกี่ยวกับเรื่องกินที่น่าสนใจ

Eat สำนวนเกี่ยวกับเรื่อง “กิน” ที่น่าสนใจ       Eat สำนวนกินๆ     วันนี้มีสำนวนที่หาสนใจมาฝาก สำหรับคนที่ชอบกินหรือสนใจเรื่องกิน มีสำนวนไหนบ้างที่เราน่าจะนำไปใช้พูดคุยกันเก๋ๆ มาดูกันเลยดีกว่า   Eat away ไม่ได้เกี่ยวการกินจริงๆ แต่แปลว่า ค่อยๆ

สำนวนGetting stuck with traffic เหตุผลไหนบ้าง…ที่ทำให้คุณมาสาน

สำนวนGetting stuck with traffic เหตุผลไหนบ้าง…       ในชีวิตการเรียนหรือแม้แต่การทำงานการมาสายก็ไม่ใช่เรื่องดีนัก เพราะคนอื่นจะมองคุณไม่ดี แต่การมาสายบางทีก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น การจราจรติดขัด รถเสียหรือนาฬิกาไม่ปลุก แต่จะทำยังไงได้เนอะ เราก็ต้องหาเหตุผลดีๆมาบอกว่าทำไมเรามาสาย เพื่อให้ดูดีขึ้นอีกนิ๊ดนึง วันนี้เราจะมานำเสนอข้ออ้างดีๆในการมาสาย แต่อย่าใช้บ่อยนะคะ ไม่งั้นเขาจะมองว่าเรานั้นไม่มีความรับผิดชอบ