ทำไมบางคนจึงได้เห็นภาพนิมิต

ทำไมบางคนจึงได้เห็นการนิมิต (Visions) การนิมิตนั้นมิได้หมายถึงสิ่งที่เราเห็นในความฝัน แต่หมายถึงสิ่งที่เรารับรู้ในความเป็นจริงด้วยความรู้สึก นิมิตคือ การปรากฏมาของเทพเจ้า ทูตสวรรค์ หรือผู้ศักดิ์สิทธิ์ หรือแม้กระทั่งจิตชั่ว เนื่องจากว่าจิตนั้นไม่มีร่างกาย จึงมิอาจสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสต่างๆ ดังนั้นจิตจึงต้องเข้าร่างทรง เพื่อให้ประสาทสัมผัสได้ การประจักษ์มาจึงมีรูปร่างปรากฏของจิต พระคัมภีร์กล่าวถึงการปรากฏมาของสิ่งเหนือธรรมชาติ ตั้งแต่บทแรกๆ ของหนังสือปฐมกาลจนถึงหนังสือวิวรณ์ ในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรก็เช่นกัน ได้มีนิมิตจำนวนมากมายตั้งแต่ยุคแรกๆ จนถึงปัจจุบัน

ประวัติการประดิษฐ์บาร์โค้ด เป็นมาอย่างไร

  ประวัติการประดิษฐ์บาร์โค้ด เป็นมาอย่างไร ถูกประดิษฐ์ขึ้นจากฝีมือการคิดประดิษฐ์ของ Norman Joseph Woodland และ Bernard Silver สองศิษย์เก่าของ Drexel Institute of Technology ในฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา จุดประกายของ การประดิษฐ์บาร์โค้ด เริ่มต้นจาก

ละครพันทาง

          ละครพันทาง เป็นละครแบบผสม ผู้ให้กำเนิดละครพันทางคือ เจ้าพระยามหินทร์ศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล) ท่านเป็นเจ้าของคณะละครมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ แต่เพิ่งมาเป็นหลักฐานมั่นคงในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งแต่เดิมก็แสดงละครนอก ละครใน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ท่านไปยุโรปจึงนำแบบละครยุโรปมาปรับปรุงละครนอกของท่าน ให้มีแนวทางที่แปลกออกไป ละครของท่านได้รับความนิยมมากในปลายรัชกาลที่ ๕ และสิ่งที่ท่านได้สร้างให้เกิดในวงการละครของไทย

ชาเขียว ดื่มอย่างไรได้ประโยชน์เต็ม ๆ

ชาเขียว ดื่มอย่างไรได้ประโยชน์เต็ม ๆ                 เห็นเคล็ดลับเร่งการเผาผลาญของสำนักต่าง ๆ มักแนะนำให้ดื่มชาเขียว แถมยังให้ข้อมูลว่าชาเขียวช่วยป้องกันโรคหัวใจและมะเร็งได้ ก็ชักอยากรู้แล้วสิว่า ชาเขียว มีประโยชน์มากขนาดนั้นเชียวหรือนี่ กระปุกดอทคอม เลยขอหยิบบทความดี ๆ

สหพันธ์นักบุญและพระมารดาผู้ทรงได้รับพระพร

สหพันธ์นักบุญและพระมารดาผู้ทรงได้รับพระพร สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561 14:05 | เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561 14:05 | เขียนโดย webmaster | พิมพ์ | อีเมล | ฮิต: 51 สหพันธ์นักบุญและพระมารดาผู้ทรงได้รับพระพร     กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ตามธรรมดากล่าวถึงบรรดาคริสตชนในฐานะ

คนมีปัญญา

 ในโลกที่มีความสับสนวุ่นวาย โลกที่มีการแข่งขันสูงยุคสมัยที่ใครมือยาวสาวได้สาวเอา ใครที่มี “ปัญญา” ย่อมหาทางเอาชนะคนที่มีปัญญาน้อยกว่าได้ ส่วนคนที่ไร้ปัญญาก็มักจะถูกเอาเปรียบหรืออาจจะคิดสั้นไปเลยก็ได้ ระบบการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าเป็นการทำให้คนมีปัญญามากกว่ากัน แต่ยิ่งมีคนเรียนสูงมากเท่าใด ปัญหากลับยิ่งมากตามไปด้วย  แสดงว่าการศึกษาในระบบมิใช่สิ่งที่จะทำให้มนุษย์มี “ปัญญา” ในการแก้ปัญหาเสมอไป แต่การศึกษาในระบบทำให้คนมีความรู้ในการประกอบอาชีพได้ คนที่มีความรู้ มีความสามารถอาจจะทำงานเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ แต่คนมีความรู้อาจจะไม่ใช้คนมีปัญญาก็ได้        ในพระพุทธศาสนาคำว่า

ความฉลาดหลากหลาย

ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligence) เริ่มต้นมาจากแนวคิดของ Howard Gardner ที่เชื่อว่าความฉลาดของคนมีหลายด้าน ซึ่งต่างจากความเชื่อทั่วไปที่มักจะมองว่าคนที่ฉลาดก็คือคนที่เรียนเก่ง พูดเก่ง มีเหตุผลหรือคิดเลขข้อที่ยากๆได้เป็นต้น แต่ตามทฤษฏีนี้ความฉลาดมีถึง 8 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้านที่ 1 – ด้านภาษา หมายถึงความสามารถด้านการรับรู้ เข้าใจและเลือกใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

แผนภูมิวงกลม (Pie chart)

Pie chart (แผนภูมิวงกลม) หรือวงกลมที่แตกเป็นเสี่ยงๆ (เหมือนการแบ่งพายหรือพิซซ่าเป็นชิ้นๆ) นั้นแสดงถึงส่วนประกอบหลายๆส่วนที่รวมกันเป็นหนึ่ง โดยขนาดของแต่ละชิ้นก็เป็นสัดส่วนกับปริมาณของส่วนประกอบนั้น   แต่น่าเสียดายที่ส่วนใหญ่แล้ว pie chart เหล่านี้มักจะถูกใช้กันผิดๆและได้ผลลัพธ์ออกมาไม่ค่อยมีประโยชน์ซะมากกว่า  แต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่า pie chart นั้นควรเลิกใช้ไปซะ  ในบางสถานการณ์ pie chart ก็นับว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม จุดเด่นของ

สำนวนชวนเรียนรู้

สำนวนชวนเรียนรู้ pull someone’s leg อำพูดโกหกในเชิงล้อเล่น Don’t ask me to believe it. Stop pulling my leg. อย่าขอให้ฉันเชื่อมันเลยหยุดพูดเล่นได้แล้ว put oneself in one’s

ศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองของไทยในปัจจุบัน

การส่งเสริมผ้าพื้นเมืองในอดีตและปัจจุบัน ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นว่า ในประเทศไทยมีประวัติการทอผ้าใช้กันในหมู่บ้าน และในเมืองโดยทั่วไป มาตั้งแต่โบราณกาล แต่การทอผ้าด้วยมือตามแบบดั้งเดิมนั้น ก็เกือบจะสูญหายไปโดยสิ้นเชิง หากไม่ได้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาได้ทันกาล ทั้งนี้ เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเปิด มีการค้าขายกับต่างประเทศมาเป็นเวลานาน สามารถซื้อผ้านอก ที่สวยงามแปลกใหม่ และราคาถูกได้ง่าย มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  หลังจากที่มีการทำสนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษ ในปี พ.ศ.

ไอคิว (IQ: Intelligence Quotient)

ไอคิว (IQ) หรือ Intelligence Quotient คือ ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ซึ่งรวมไปถึงการคิด การเชื่อมโยง การใช้เหตุผล การคำนวณ สามารถวัดออกมาเป็นค่าสัดส่วนตัวเลขที่แน่นอนด้วยแบบทดสอบทางสติปัญญา ระดับของไอคิวปกติอยู่ใน ช่วง 90-110 คนที่มีระดับไอคิวสูงจะเป็นคนเก่งมีสมองรับรู้ว่องไว เรียนหนังสือเก่ง พ่อแม่ทุกคนจึงปรารถนาให้ลูกมีไอคิวสูง แม้ศักยภาพทางสมองนั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ไม่ง่ายนัก

เลิกเถอะ ! 7 นิสัยพาจนของคน Gen Y ถ้าไม่อยากเป็นหนี้ท่วมหัว

สำรวจ 7 นิสัยพาจนของคน Gen Y ที่ทำให้คนวัยนี้เป็นหนี้เยอะ ไร้เงินเก็บ ใครไม่อยากเป็นหนี้ มีเงินเก็บไว้ใช้ยามเกษียณ หยุดนิสัยเหล่านี้ให้ไว           ด้วยบุคลิกและนิสัยการใช้เงินแบบไม่ยั้งคิดของคน Gen Y หรือกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 22-37 ปี หลาย ๆ คน ทำให้ผลสำรวจสถานภาพทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)